Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | FILIPUNU LƐ 1-4

“Ado Ma Hu Mi Dó Nǔ Ðebǔ Wu Ó”

“Ado Ma Hu Mi Dó Nǔ Ðebǔ Wu Ó”

4:6, 7

  • Ðɛ nɔ gb’ahwan adohu adohu tɔn

  • Enyi mǐ xoɖɛ kpo nǔɖiɖi kpo ɔ, Jehovah na na mǐ fífá e “hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ” é

  • Nú mǐ ma tlɛ sixu wà nǔɖe bo tɔ́n sín tagba mǐtɔn lɛ mɛ ǎ ɔ, Jehovah sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na dɛ. É tlɛ sixu wà nǔ e mǐ ma ɖó nukún tɔn ǎ é.—1Kɔ 10:13