Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EFƐZINU LƐ 1-3

Tuto Nukúnkpédónǔwu Tɔn Jehovah Tɔn kpo Linlin E Wu É Dó Tíìn É Kpo

Tuto Nukúnkpédónǔwu Tɔn Jehovah Tɔn kpo Linlin E Wu É Dó Tíìn É Kpo

1:8-10

Tuto nukúnkpédónǔwu tɔn Jehovah tɔn nyí wlɛnwín ɖé b’ɛ na zán dó dɔn nǔɖiɖó tɔn e ɖó nǔnywɛ lɛ é bǐ ɖó bǔ.

  • É ɖò nǔ sɔ́ nú mɛ yí ami dó ɖè lɛ wɛ, bɔ ye na nɔ gbɛ̀ ɖò jixwé xá Jezu Klisu e nyí Nukɔntɔ́ yetɔn ɖò gbigbɔ lixo é

  • É ɖò nǔ sɔ́ nú mɛ ɖěɖee na nɔ gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí ɖò Axɔ́suɖuto Mɛsiya tɔn glɔ́ lɛ é wɛ

Ali tɛ lɛ nu mɔ̌ un ka sixu gɔ́ sò nú bǔninɔ e ɖò tutoblonunu Jehovah tɔn mɛ é ɖè?