Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Blǒ Bonu Nǔkplɔnkplɔn Mɛɖesunɔ Tɔn Towe Ni Hɛn Lè Wá nú We D’eji

Blǒ Bonu Nǔkplɔnkplɔn Mɛɖesunɔ Tɔn Towe Ni Hɛn Lè Wá nú We D’eji

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Xó Mawu tɔn kplɔnkplɔn mǐɖesunɔ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ “mɔ nukúnnú jɛ” lee nǔgbo ɔ “gbló sɔ́ é, lee é ɖiga sɔ é, lee é yì jǐ sɔ́ é, kpodo lee é gɔ́ngɔ́n sɔ́ é kpo” wu bǐ mlɛ́mlɛ́. (Efɛ 3:18) É nɔ lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ kpó ɖò mimɛ̌ jí, bɔ è nɔ mɔ blɔ̌ ɖebǔ ɖò mǐ wu ɖò gbɛ̀ nyanya elɔ mɛ ǎ, lobo nɔ lɛ́ zɔ́n bɔ mǐ “nɔ tɛ́dó xó e nɔ na gbɛ̀ mɛ é wu majomajo.” (Fili. 2:15, 16, nwt) Xó Mawu tɔn kplɔnkplɔn mǐɖesunɔ nɔ hun ali nú mǐ bɔ mǐ nɔ cyan azɔ̌wanú e sín hudo mǐ ɖó lɛ é. Etɛ mǐ ka sixu wà bɔ Biblu xixa kpo kplɔnkplɔn tɔn kpo na hɛn lè gegě wá nú mǐ?

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

 • Ðǒ wuntun wemafɔ lɛ ɖò Biblu nǔkplɔnkplɔn tɔn towe mɛ, é sixu nyí wemanɔ, alokan jí tɔn, alǒ tablɛti jí tɔn, lobo lɛ́ wlan nǔ klewun klewun lɛ d’emɛ

 • Kan nǔ elɔ lɛ byɔ hwiɖée hwenu e a ɖò Xó Mawu tɔn xà wɛ é: ‘Mɛ̌? Etɛ? Hwetɛnu? Fitɛ? Etɛwu? Nɛ̌?’

 • Ba dò nú nǔ e jɛ lɛ é. Zǎn azɔ̌wanú dobanúnǔ tɔn e ɖè lɛ é dó ba dò nú nǔ sɔgbe xá xóta lɛ alǒ wemafɔ Biblu tɔn lɛ

 • Lin tamɛ dó nǔ e a xà é jí bo mɔ nǔ jɛ lee é kan we gbɔn é wu

 • Zǎn nǔ e a kplɔ́n é ɖò gbɛzinzan ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn towe mɛ.—Lk 6:47, 48

KPƆ́N VIDEO GBǏ DƆN GBƆN NǓKPLƆNKPLƆN MƐÐESUNƆ TƆN ÐAGBE ÐÉ GBLAMƐ Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

 • Etɛ nǔkplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn ka nyí bɔ mɛɖé lɛ ɖɔ?

 • Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ xoɖɛ cobo bɛ́ nǔkplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn mǐtɔn?

 • Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ nǔ jɛ akpáxwé Biblu tɔn ɖé mɛ ganji?

 • Sinmɛ alɔkpa tɛ lɛ mǐ ka sixu zán dó ɖó wuntun nǔ ɖò Biblu nǔkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn mɛ?

 • Etɛwu tamɛ linlin ka ɖò taji tawun hwenu e mǐ ɖò Xó Mawu tɔn kplɔ́n wɛ é?

 • Etɛ mǐ ka ɖó na sɔ́ nǔ e mǐ kplɔ́n lɛ é dó wà na?

“Un yí wǎn nú sɛ́n towe lóóo. É wu wɛ un nɔ lin tamɛ dó hwebǐnu.”—Ðɛ 119:97