Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nùkanbyɔ: Nɛ̌ mǐ ka sixu tuùn nǔ e sɔgudo hɛn nu é gbɔn?

Wemafɔ: Eza 46:10

Hweɖevonu: Nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn tɛ lɛ ka ɖò jijɛnu wɛ égbé bɔ mǐ ɖò mimɔ wɛ?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nùkanbyɔ: Nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn tɛ lɛ ka ɖò jijɛnu wɛ égbé bɔ mǐ ɖò mimɔ wɛ?

Wemafɔ: Mt 24:6, 7, 14

Hweɖevonu: Etɛ ka na jɛ hwenu e “gbɛ̀ ɔ na vɔ” gudo é?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ

Nùkanbyɔ: Etɛ ka na jɛ hwenu e “gbɛ̀ ɔ na vɔ” gudo é?

Wemafɔ: Nǔ 21:4

Hweɖevonu: Fitɛ nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn enɛ ka na jɛnu ɖè?