Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Xɔ́ntɔn Zunzun Ðò Ɛntɛnɛti Jí: Nyì Alɔ nú Awovinú Lɛ

Xɔ́ntɔn Zunzun Ðò Ɛntɛnɛti Jí: Nyì Alɔ nú Awovinú Lɛ

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Azɔ̌wanú gègě ɖɔhun ɔ, tɛn ɛntɛnɛti tɔn e jí è nɔ zun xɔ́ntɔn ɖè lɛ é sixu d’alɔ mɛ alǒ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu. Klisanwun ɖé lɛ wá gbeta ɔ kɔn bo nɔ zán ye ǎ. Klisanwun ɖevo lɛ nɔ zán tɛn enɛ lɛ dó ɖɔ xó xá xwédo yetɔn kpo xɔ́ntɔn yetɔn lɛ kpo. É ɖò mɔ̌ có, Awovi nɔ ba ɖɔ mǐ ni zán ye kpo xlonɔ yixa kpo, enɛ sixu wà nǔ dó nyikɔ ɖagbe mǐtɔn kpo kancica e ɖò mǐ kpo Jehovah kpo tɛntin é wu. Jezu ɖɔhun ɔ, mǐ sixu zán nugbodòdó e ɖò Xó Mawu tɔn mɛ lɛ é dó mɔ nǔ jɛ awovinú lɛ wu bo nyì alɔ nú ye.​—Lk 4:4, 8, 12.

AWOVINÚ ÐĚÐEE È NA NYÌ ALƆ NA LƐ É:

  • Tɛn ɛntɛnɛti tɔn e jí è nɔ zun xɔ́ntɔn ɖè lɛ é zinzan zɛ jlɛ̌ wu. Hwenu gègě zinzan ɖò tɛn enɛ lɛ jí sixu yí hwenu xɔ akwɛ e mǐ ɖó na zán dó nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé é bǐ.

    Nugbodòdó Biblu tɔn lɛ: Efɛ 5:15, 16; Fili 1:10, nwt

  • Nǔ e masɔgbe ǎ lɛ é kpinkpɔn. Fɔtóo e nɔ fɔ́n xóɖóxámɛ sín jlǒ dó lanmɛ nú mɛ lɛ é kpinkpɔn sixu zɔ́n, bɔ è huzu kannumɔ nú fɔtóo nùblibliwiwa tɔn kpinkpɔn alǒ nùblibliwiwa. Nǔ e gǔfɔndómawujitɔ́ lɛ nɔ sɔ́ ɖó tɛn ɛntɛnɛti tɔn jí lɛ é xixa sixu vɔ́da nú nùɖiɖi mɛɖé tɔn.

    Nugbodòdó Biblu tɔn lɛ: Mt 5:28; Fili 4:8

  • Nǔ e ma sɔgbe ǎ lɛ é wlanwlan dó ɛntɛnɛti jí, alǒ fɔtóo e ma sɔgbe ǎ lɛ é sísɔ́ ɖ’eji. Ðó ayixa hizi wutu ɔ, é sixu sísɛ́ mɛɖé bɔ é na wlan nǔ e ma sɔgbe ǎ é ɖó ɛntɛnɛti jí, alǒ sɔ́ fɔtóo e ma sɔgbe ǎ lɛ é ɖ’eji. Amɔ̌, nǔ enɛ sixu hɛn nyikɔ ɖagbe mɛɖé tɔn gblé alǒ zɔ́n bɔ nùɖiɖi tɔn vɔ́da.

    Nugbodòdó Biblu tɔn lɛ: Hlɔ 14:13; Efɛ 4:29

KPƆ́N VIDEO ZUN XƆ́NTƆN ÐÒ ƐNTƐNƐTI JÍ KPO NÙNYWƐ KPO Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, VƆ̌ LEE È NA NYÌ ALƆ NÚ NINƆMƐ E BƆ D’EWU LƐ É GBƆN É JÍ GBƆN: