Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | LUKI 4-5

Ðǐ Xwi Xá Mɛtɛnkpɔn lɛ Jezu Ðɔhun

Ðǐ Xwi Xá Mɛtɛnkpɔn lɛ Jezu Ðɔhun

Satáan nɔ zán nǔ e nɔ jló ayi mǐtɔn lɛ é bo na dó sɛ́n kàn nú tɛ́ e mǐ tɛ́ dó Jehovah wu é. É nɔ zán wlɛnwín tɔn lɛ, sɔgbe xá nǔ e nɔ jló mɛ ɖokpo ɖokpo é, kpo ninɔmɛ mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn kpo

Alyannu hlɔnhlɔnnɔ tɛ Jezu ka zán dó ɖí xwi xá mɛtɛnkpɔn kpaà atɔn lɛ? (Eb 4:12; 1Jn 2:15, 16, nwt) Nɛ̌ un ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú tɔn gbɔn?