Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mɛjitɔ́ lɛ Emi, Mi Hun Ali Ðagbe nú Vǐ Mitɔn lɛ Bonu Ye Ni Yì Nukɔn

Mɛjitɔ́ lɛ Emi, Mi Hun Ali Ðagbe nú Vǐ Mitɔn lɛ Bonu Ye Ni Yì Nukɔn

Akpàkpà nɔ sɔ́ mɛjitɔ́ ɖěɖee nɔ ɖó sísí nú Mawu lɛ é ɖɔ vǐ yetɔn lɛ ni huzu Jehovah sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ lɛ. Mɛjitɔ́ lɛ sixu d’alɔ ye bɔ ye na wà mɔ̌ gbɔn nugbǒ Biblu tɔn lɛ didó dó ayi mɛ nú vǐ yetɔn lɛ sín vǔ gblamɛ. (Sɛ́ 6:7; Nùx 22:6) Enɛ ka nɔ byɔ mɛɖesunɔ sísɔ́ dó savɔ̌ wɛ à? Ganji! Amɔ̌, ajɔ e na tɔ́n sín mɛ lɛ é na sukpɔ́.​—3Jn 4.

Kpɔ́ndéwú Jozɛfu kpo Mali kpo tɔn sixu kplɔ́n nǔ gègě mɛjitɔ́ lɛ. “Xwewu xwewu ɔ,” ye “nɔ yì ɖu Dindinwayixwe ɖò Jeluzalɛmu,” é na bo tlɛ byɔ gǎndido kpo akwɛzinzan kpo ɖò ye sí ɔ nɛ. (Lk 2:41) É ɖò wɛn ɖɔ hudo gbigbɔ tɔn xwédo yetɔn tɔn mya nukún nú ye. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, égbé ɔ, mɛjitɔ́ lɛ sixu ɖè vǐ yetɔn lɛ dó ali ɖagbe ɔ jí gbɔn ali e na hun nú ye lɛ é bǐ zinzan dó kplɔ́n nǔ ye ɖò xóɖiɖɔ kpo kpɔ́ndéwú kpo mɛ gblamɛ.​—Ðɛ 127:3-5.

KPƆ́N VIDEO YE ZÁN ALI E HUN NÚ YE LƐ É BǏ Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Nɛ̌ Jon Schiller kpo Sharon Schiller kpo ka nya Axɔsuɖuto ɔ gbé jɛ nukɔn, hwenu e ye ɖò nukún kpé dó xwédo yetɔn wu wɛ é gbɔn?

  • Etɛwu mɛjitɔ́ lɛ ka ɖó na kplɔ́n vǐ lɛ ɖokpo ɖokpo sɔgbe xá hudo yetɔn lɛ?

  • Nɛ̌ mɛjitɔ́ lɛ ka sixu sɔnǔ nú vǐ yetɔn lɛ, bɔ ye na gbí dɔn ɖò nǔ ɖěɖee na tɛ́n nùɖiɖi yetɔn kpɔ́n lɛ é mɛ gbɔn?

  • Azɔ̌wanú ɖěɖee tutoblonunu Jehovah tɔn ɖetɔ́n lɛ é tɛ lɛ a ka ko zán, dó d’alɔ vǐ towe lɛ bonu ye na sù ɖò gbigbɔ lixo?

Gbigbɔ sín nǔ lɛ ni nɔ mya nukún nú xwédo towe