Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | LUKI 1

Xwedó Kpɔ́ndéwú Mɛɖesɔhwe Tɔn Mali Tɔn

Xwedó Kpɔ́ndéwú Mɛɖesɔhwe Tɔn Mali Tɔn

Jehovah sɔ́ Mali b’ɛ na w’azɔ̌ bunɔ e gbɛtɔ́ ɖevo ɖebǔ ma sɔ́ na wà kpɔ́n gbeɖé ǎ é ɖé, ɖó é ɖó ayi jlɔjlɔ ɖé wutu

1:38, 46-55

Nɛ̌ xógbe Mali tɔn lɛ ka ɖè . . .

  • mɛɖesɔhwe tɔn xlɛ́ gbɔn?

  • nùɖiɖi ɖaxó e é ɖó é xlɛ́ gbɔn?

  • lee é mɔ nukúnnú jɛ Mawuxówema ɔ mɛ gbɔn é xlɛ́ gbɔn?

  • nùsumɛnukúnmɛ xlɛ́ gbɔn?