Mɛjitɔ́ lɛ ɖò nǔ kplɔ́n xá vǐ yetɔn lɛ wɛ ɖò Afrique du Sud

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Juin 2018

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ sín kpɔ́ndéwú dó nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ kpo azǎn gudogudo tɔn lɛ kpo jí.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǔɖɔɖ’ayǐ lɛ Jɛnu Gbɔn Jezu Gblamɛ

Nǔɖɔɖ’ayǐ tɛ ka jɛnu bo sɔgbe xá nǔ e jɛ ɖò gbɛzán Jezu tɔn mɛ lɛ é?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Sɔ́ Afɔ Dó Afɔdo Klisu Tɔn lɛ Mɛ Télélé

Jezu sɔ́ kpɔ́ndéwú ee mǐ na xwedó é ɖé ɖ’ayǐ, ɖò taji ɔ, hwenu e mǐ kpannukɔn mɛtɛnkpɔn lɛ alǒ yadonumɛ lɛ é.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Xwedó Kpɔ́ndéwú Mɛɖesɔhwe Tɔn Mali Tɔn

Jehovah sɔ́ Mali b’ɛ na w’azɔ̌ bunɔ e gbɛtɔ́ ɖevo ɖebǔ ma sɔ́ na wà kpɔ́n gbeɖé ǎ é ɖé, ɖó é ɖó ayi jlɔjlɔ ɖé wutu.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Dɔnkpɛ, Ðyɔvǐ: Mi ka Ðò Susu Wɛ Ðò Gbigbɔ Lixo À?

Jezu zé kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ ɖò Jehovah sinsɛn kpo sísí ɖiɖexlɛ́ mɛjitɔ́ tɔn lɛ kpo mɛ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mɛjitɔ́ lɛ Emi, Mi Hun Ali Ðagbe nú Vǐ Mitɔn lɛ Bonu Ye Ni Yì Nukɔn

A sixu d’alɔ vǐ towe lɛ bɔ ye na sɛ̀n Mawu kpo gbejininɔ kpo gbɔn ali e hun nú we lɛ é bǐ zinzan dó kplɔ́n nǔ ye gblamɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Ðǐ Xwi Xá Mɛtɛnkpɔn lɛ Jezu Ðɔhun

Alyannu hlɔnhlɔnnɔ tɛ Jezu ka zán dó ɖí xwi xá mɛtɛnkpɔn kpaà atɔn lɛ?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Xɔ́ntɔn Zunzun Ðò Ɛntɛnɛti Jí: Nyì Alɔ nú Awovinú Lɛ

Azɔ̌wanú gègě ɖɔhun ɔ, tɛn ɛntɛnɛti tɔn e jí è nɔ zun xɔ́ntɔn ɖè lɛ é sixu d’alɔ mɛ alǒ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu. Zǎn nugbodòdó e ɖò Xó Mawu tɔn mɛ lɛ é dó mɔ nǔ jɛ awovinú lɛ wu bo nyì alɔ nú ye.