Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Juin 2017

5-11 Juin

JELEMÍI 51-52

5-11 Juin
 • Han 37 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Xó Jehovah Tɔn Nɔ Jɛnu Tɛnwin Lɛnwin”: (Cɛju 10)

  • Jel 51:11, 28​—Jehovah ɖɔ mɛ e na ɖu ɖò Babilɔnu jí é sín xó ɖ’ayǐ (it-2-F 243 akpá. 6-244 akpá. 1)

  • Jel 51:30​—Jehovah ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ Babilɔnu kún na nɔte ɖò mɛ e na tɔ́n ahwan ɛ lɛ é nukɔn ó (it-2-F 365 akpá. 6)

  • Jel 51:37, 62​—Jehovah ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ Babilɔnu na gbà bǐ mlɛ́mlɛ́ (it-1-F 252 akpá. 2)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jel 51:25​—Etɛwu è ka ɖɔ ɖɔ Babilɔnu nyí “só nǔhɛngblétɔ́” ɖé? (it-2-F 340 akpá. 8)

  • Jel 51:42​—Etɛ ka nyí “xù” e na “ɖi sìn bo gbà” Babilɔnu é? (it-2-F 258 akpá. 2)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jel 51:1-11

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́ dó “Wema lɛ Xwíxwlémɛ” jí. Xò nùxwlémɛ ɖokpo ɖokpo sín video, enɛ gudo hǔn, mi ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú wɛnjlatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni xlɛ́ nǔ ɖevo lɛ xwétɔ́ lɛ ɖò jw.org/fr jí, ɖò LA BIBLE ET VOUS > DE L’AIDE POUR LES FAMILLES glɔ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 152

 • Nɛ̌ Nǔ E A Ði nú Akpá E Jehovah Dó lɛ É ka Lidǒ Sɔ?”: (Cɛju 15) Nùkanbyɔ kpo xósin kpo. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú mɛ bǐ ɖɔ ye ni nɔ ɖɔ xó dó nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ jí xá nùɖitɔ́ hàtɔ́ lɛ sín hweɖenu jɛ hweɖenu bo na dó bló bɔ nùɖiɖi yeɖée lɛ tɔn na lidǒ.—Hlɔ 1:11, 12.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) kr wemata 13 akpá. 24-32

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 49 kpo Ðɛ Kpo