Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mɔ Awǎjijɛ Ðò Wɛnɖagbe ɔ Jijla Mɛ

Mɔ Awǎjijɛ Ðò Wɛnɖagbe ɔ Jijla Mɛ

Mawuxóɖiɖɔ ka ko vɛwǔ nú we kpɔ́n à? Gègě mǐtɔn wɛ na ɖɔ ɛɛn nú nùkanbyɔ enɛ. Etɛwu? É sixu nyí ɖɔ, hwɛhwɛ ɔ, mɛ lɛ kún nɔ keya nú wɛn ɔ ɖò xá mǐtɔn mɛ ó, alǒ ye nɔ nylahun dó mǐ, alǒ xó ɖiɖɔ nú jonɔ lɛ nɔ dó xɛsi mǐ. É ɖò wɛn ɖɔ nǔ enɛ lɛ sixu ɖè kàn kpò nú awǎjijɛ mǐtɔn. É ɖò mɔ̌ có, Mawu awǎjijɛnɔ ɔ sɛ̀n wɛ mǐ ɖè bɔ é jló ɖɔ mǐ ni sɛ̀n emi kpo awǎjijɛ kpo. (Ðɛ 100:2; 1Ti 1:11, nwt) Hwɛjijɔ atɔn tɛ lɛ wu mǐ ka ɖó na ɖó awǎjijɛ ɖò Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ mɛ?

Nukɔntɔn ɔ, nukúnɖiɖo sín wɛn ɖé jla wɛ mǐ ɖè. Gbɛtɔ́ lɛ sɔ́ ɖó nukúnɖiɖo sɔmɔ̌ ɖò égbé ǎ, loɔ, mǐ sixu dó “fífá wɛn, nyɔna wɛn” ye. (Eza 52:7) Amɔ̌, wɛnɖagbe Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn ɔ sixu na mǐ awǎjijɛ b’ɛ túnflá. Cobonu a na yì kúnnuɖegbe hǔn, lin tamɛ kpɔ́n dó nyɔna ɖěɖee Axɔsuɖuto Mawu tɔn na hɛn wá ayikúngban jí lɛ é jí.

Wegɔ ɔ, wɛnɖagbe e mǐ nɔ jla é nɔ wà ɖagbe nú mɛ lɛ ɖò agbaza kpo gbigbɔ kpo lixo. Ye nɔ kplɔ́n lee ye na jó walɔ nyanya lɛ dó gbɔn é lobo nɔ ɖó gbɛ̀ Mavɔmavɔ sín nukúnɖiɖo. (Eza 48:17, 18; Hlɔ 1:16) Mǐ ni nɔ flín ɖɔ mɛhwlɛngán sín azɔ̌ ɖé wà wɛ mǐ ɖè. Enyi mɛ ɖé lɛ ma tlɛ jló ɖɔ è ni hwlɛn emi ǎ ɔ, mǐ na kpó ɖò mɛ ɖěɖee ɖò hudo tɔn mɛ lɛ é ba wɛ.​—Mt 10:11-14.

Atɔngɔ e ɖò taji hú bǐ é wɛ nyí ɖɔ, wɛnɖagbejijlazɔ́ mǐtɔn nɔ sɔ́ Jehovah sù. Wɛnɖagbejijlazɔ́ e wà wɛ mǐ ɖè é xɔ akwɛ ɖò nukún tɔn mɛ tawun. (Eza 43:10; Eb 6:10) Hú mɔ̌ ɔ, é nɔ kɔn gbigbɔ mímɛ́ tɔn dó mǐ jí bonu mǐ na kpé azɔ̌ enɛ wu bo wà. Enɛ wu ɔ, savo nú Jehovah bá ɖó awǎjijɛ e gbigbɔ mímɛ́ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó é. (Ga 5:22) Kpo alɔdo tɔn kpo ɔ, mǐ sixu ɖu ɖò adohu adohu ɖebǔ jí lobo ɖɔ Mawuxó kpo adɔgbigbo kpo. (Mɛ 4:31) Enɛ ɔ, mǐ na mɔ awǎjijɛ ɖò Mawuxóɖiɖɔzɔ́ mǐtɔn mɛ, enyi mɛ lɛ na bo tlɛ nɔ wà nǔ gbɔn ɖebǔ ɔ nɛ.​—Eze 3:3.

Jijɔ tɛ a ka jló na ɖó ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ? Nɛ̌ a ka sixu ɖè awǎjijɛ xlɛ́ gbɔn?

KPƆ́N VIDEO VƆ̌ AWǍJIJƐ MƆ GBƆN NÙKPLƆNKPLƆN KPO TAMƐ LINLIN KPO GBLAMƐ Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Enyi mǐ na bo tlɛ nɔ zán ganxixo gègě dó ɖɔ Mawuxó na sunmɛ sunmɛ ɔ, etɛwu mǐ ka ɖó na sɔ́ nùkplɔnkplɔn sín aca ɖó tɛn nukɔntɔn ɔ mɛ?

  • Ali tɛ nu mǐ ka ɖó na wà nǔ Mali ɖɔhun ɖè?

  • Hwetɛnu a ka ɖè ɖó vo bo nɔ lin tamɛ dó Xó Mawu tɔn jí?

  • Etɛ ka nɔ hɛn awǎjijɛ wá nú we hwenu a ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ é?