Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | GBƐVÍHAN 1-5

Nukún Ðiɖó Nǔ Nɔ D’alɔ Mǐ Bɔ Mǐ Nɔ Dɛ

Nukún Ðiɖó Nǔ Nɔ D’alɔ Mǐ Bɔ Mǐ Nɔ Dɛ

Etɛ ka d’alɔ Jelemíi bɔ é dɛ bo ɖó linlin ɖagbe ɖò wuvɛ̌ syɛnsyɛn lɛ hwenu?

3:24-27

  • É ɖeji ɖɔ Jehovah na lɛ́ “nyɔ́ xomɛ” dó mɛ ɖěɖee ɖò togun Tɔn mɛ bo lɛkɔ sín hwɛ yetɔn gudo lɛ é wu, lobo ɖè ye sín ninɔmɛ blawu e mɛ e ye ɖè é mɛ

  • É kplɔ́n bo nɔ “hɛn agban kpinkpɛn sín vǔ.” Didɛ ɖò nǔ ɖěɖee nɔ tɛ́n nùɖiɖi kpɔ́n lɛ é nu sín vǔ nɔ d’alɔ mɛ bɔ è nɔ ɖí xwi xá tagba e è na mɔ ɖò gbɛzán mɛtɔn mɛ ɖò nukɔnmɛ lɛ é lobo na ɖu ɖò ye jí

Nɛ̌ un ka sixu sɔnǔ ɖ’ayǐ nú tagba e ja lɛ é gbɔn?

 

Nɛ̌ un ka sixu xlɛ́ ɖɔ un ɖò nukún ɖó nǔ wɛ gbɔn?