Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùkanbyɔ: Mawu gɔ́n wɛ Biblu ɔ gosin à? Alǒ wema e mɛ gbɛtɔ́ lɛ sín linlin gɔ́ kpowun é ɖé wɛ à?

Wemafɔ: 2Ti 3:16

Nùxwlémɛ: Réveillez-vous! elɔ ɖɔ xó dó kúnnuɖenú ɖěɖee xlɛ́ ɖɔ Biblu ɔ gosin Mawu gɔ́n nugbǒ é atɔn jí.

KPLƆ́N NUGBǑ Ɔ MƐ

Nùkanbyɔ: Etɛ mǐ ka ɖó na nɔ lin dó gbɛ̀ e è na mǐ é wu?

Wemafɔ: Nǔ 4:11

Nugbǒ: Ðó gbɛ̀ nyí nùnina ɖé bo gosin Mawu gɔn wutu ɔ, mǐ nɔ ɖó sísí na. Mǐ nɔ cɔ́ mǐɖée tawun, bo na tuùn lobo gblé gbɛ̀ dó nú mɛ ɖevo gbeɖé ǎ. Gbɛ̀ e è na mǐ é nɔ xɔ akwɛ ɖò nukún mǐtɔn mɛ.

ETƐ KA NA ZƆ́N BƆ XWÉDO ÐÉ NA NƆ AWǍJIJƐ MƐ?

Nùkanbyɔ: Ðǒ ayi nùkanbyɔ e ɖò tlati elɔ jí é kpo xósin tɔn ɖé lɛ kpo wu. Etɛ mi ka lin?

Wemafɔ: Lk 11:28

Nùxwlémɛ: Tlati elɔ sɛ̀ sìn xwè nú lè e enɛ sixu hɛn wá nú xwédo mitɔn é kpo nǔ e wu mǐ sixu ɖi nǔ nú nǔ e Biblu ɖɔ é kpo é.

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.