Ba hwenu dó kplɔ́n Biblu bo lɛ́ lin tamɛ d’eji

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Juin 2017

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Réveillez-vous kpo nugbǒ Biblu tɔn dó nùnina e gbɛ̀ nyí é wu kpo xwíxwlémɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú e ɖò finɛ lɛ é dó sɔnǔ nú hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Xó Jehovah Tɔn Nɔ Jɛnu Tɛnwin Lɛnwin

Nǔɖɔɖ’ayǐ Jelemíi tɔn e kúnkplá Babilɔnu kpodo gbigbá tɔn kpo é jɛnu pɛ́pɛ́pɛ́.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nɛ̌ Nǔ E A Ði nú Akpá E Jehovah Dó lɛ É ka Lidǒ Sɔ?

Jozuwée dó zǒgbe jí ɖɔ akpá e Jehovah dó lɛ é bǐ jɛnu. Nɛ̌ mǐ ka sixu hɛn nǔ e mǐ ɖi nú akpá e Jehovah dó lɛ é lidǒ ɖ’eji gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nukún Ðiɖó Nǔ Nɔ D’alɔ Mǐ Bɔ Mǐ Nɔ Dɛ

Etɛ ka d’alɔ Jelemíi bɔ é dɛ bo ɖó linlin ɖagbe ɖò wuvɛ̌ syɛnsyɛn lɛ hwenu? Nɛ̌ mǐ ka sixu sɔnǔ ɖ’ayǐ nú tagba e ja lɛ é gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Wɛn Mawu Tɔn Didó Víví nú Ezekiyɛli

Ðò nǔmimɔ ɖé mɛ ɔ, Jehovah sɔ́ wema mlámlá ɖé nú Ezekiyɛli bo ɖɔ n’i ɖɔ é ni ɖu. Etɛ ka nyí tinmɛ nǔmimɔ enɛ tɔn nú Ezekiyɛli?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mɔ Awǎjijɛ Ðò Wɛnɖagbe ɔ Jijla Mɛ

Axɔsuɖuto Mawu tɔn sín wɛnɖagbe ɔ jijla sixu vɛwǔ hweɖelɛnu, amɔ̌, Mawu jló ɖɔ mǐ ni sɛ̀n emi kpo awǎjijɛ kpo. Nɛ̌ mǐ ka sixu hun xomɛ dó wà wɛnɖagbejijlazɔ́ e è ɖè nú mǐ é gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

A ka Na Ðò Mɛ E È Na Ðó Wuntun Bɔ Ye Na Gán lɛ É Mɛ À?

Nǔmimɔ Ezekiyɛli tɔn jɛnu ɖokpo hwenu e è gbà Jeluzalɛmu hwexónu tɔn é. Nɛ̌ jijɛnu tɔn égbé tɔn ɔ ka kàn mǐ gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Tɛ́ Dó Nugbodòdó Jehovah Tɔn E Kúnkplá Walɔ Ðagbe lɛ É Wu

Mǐ ɖó na tɛ́ dó nugbodòdó walɔ ɖagbe tɔn Jehovah Mawu tɔn lɛ wu kpo akɔnkpinkpan kpo. Gbɔn nɛ̌ é? Etɛwu é ka nyí nǔ taji sɔmɔ̌?