Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | 1 TƐSALONIKINU LƐ 1-5

“Mi Na Akɔ́nkpinkpan Miɖée, Bo Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Miɖée”

“Mi Na Akɔ́nkpinkpan Miɖée, Bo Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Miɖée”

5:11-14

Klisanwun ɖokpo ɖokpo ɖó nǔwukpíkpé bo na dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi vlafo azɔn alǒ wuvɛ̌ ɖevo lɛ ‘tɔ́n ahwan mǐ syɛnsyɛn’ ɔ, mǐ nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun hatɔ́ mǐtɔn lɛ, hwenu e mǐ nɔ yì kplé lɛ ɖò gbesisɔmɛ bo nɔ lɛ́ ɖ’alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é. (1Tɛ 2:2) Gɔ́ na ɔ, nú mǐ lin tamɛ jɛ nukɔn bo ba dò nú nǔ ɔ, mǐ sixu ɖɔ xó dó dó gbɔ nú nǔɖitɔ́ hatɔ́ mǐtɔn ɖěɖee ɖó hudo wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn lɛ é.

Fitɛ a ka sixu mɔ nǔ e a na zán dó dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ e ɖò xwi ɖí xá tagba alɔkpa ɖé wɛ é ɖé ɖè?

Mɛ̌ ka ɖò agun ɔ mɛ bɔ a ba na dó wusyɛn lanmɛ na?