Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | LUKI 8-9

Xwedó Mì: Etɛ É ka Byɔ?

Xwedó Mì: Etɛ É ka Byɔ?

9:62

Enyi glesi ɖé na lɛ̀ hwɛn lɛ télélé ɔ, é ɖó na lɔn nú nǔ e ɖò gudo tɔn lɛ é ni fɛ́ ayi tɔn ǎ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Klisanwun ɖé ɖó na lɔn nú nǔ ɖěɖee é jó dó nyì gudo ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é ni fɛ́ ayi tɔn ǎ.​—Fili 3:13.

Enyi mǐ jɛ tagba lɛ mɔ jí ɔ, blewun jɛn mǐ sixu jló gbɛ̀ e mǐ lin ɖɔ é nyí gbɛ̀ ɖagbe bɔ mǐ sixu ko zán wá yì cobo wá mɔ nugbǒ ɔ é. Enyi mǐ jɛ mɔ̌ wà jí ɔ, mǐ nɔ dosin awǎjijɛ e mǐ mɔ wá yì lɛ é jí hwɛhwɛ, bo ka nɔ wɔn ya nú wuvɛ̌ ɖěɖee mǐ mɔ hwenɛnu lɛ é. Nǔ e Izlayɛli-ví lɛ wà hwenu e ye gosin Ejipu gudo é nɛ. (Kɛ́ 11:5, 6) Enyi linlin mɔhun lɛ jɛ ayi mɛ wá nú mǐ jí ɔ, mǐ sixu ba na sún yì kpɔ́n gbɛ̀ xóxó e mǐ ko zán wá yì é mɛ. É na nyɔ́ tawun ɖɔ mǐ ni nɔ lin tamɛ dó nyɔna ɖěɖee mɔ wɛ mǐ ɖè dìn lɛ é jí, bo nɔ sɔ́ ayi ɖó awǎjijɛ ɖěɖee mǐ na mɔ ɖò Axɔsuɖuto ɔ glɔ́ lɛ é jí!—2Kɔ 4:16-18.