Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | LUKI 14-16

Lǒ E È Dó Dó Vǐ Sunnu Ðuvanɔ ɔ Wu É

Lǒ E È Dó Dó Vǐ Sunnu Ðuvanɔ ɔ Wu É

15:11-32

Nǔ e lǒ ɔ kplɔ́n mǐ é ɖé lɛ.

  • Nùnywɛnú wɛ é nyí ɖɔ mǐ ni nɔ bibɛtɛn ɖò togun Mawu tɔn mɛ, bo nɔ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn e yí wǎn nú mǐ é sín awa glɔ́

  • Enyi mǐ gosin Mawu li jí ɔ, mǐ ɖó na sɔ́ mǐɖée hwe bo lɛkɔ wá Jehovah gɔ́n, bo ɖeji ɖɔ é ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ hwɛ kɛ mǐ

  • Mǐ ɖó na wà nǔ Jehovah ɖɔhun, bo na nɔ yí mɛ ɖěɖee hwɛ yetɔn vɛ́ nú ye bɔ ye lɛkɔ wá agun ɔ mɛ lɛ é kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo