Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Vǐ Ðuvanɔ ɔ Lɛkɔ

Vǐ Ðuvanɔ ɔ Lɛkɔ

KPƆ́N VIDEO VǏ ÐUVANƆ Ɔ LƐKƆ Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

 • Etɛ ka xlɛ́ ɖɔ David hɛn kancica e ɖò é kpo Jehovah kpo tɛntin é gblé kpɛɖé kpɛɖé? Nɛ̌ mɛ tɔn lɛ kpo mɛxo agun tɔn lɛ kpo ka tɛ́n kpɔ́n bo d’alɔ ɛ gbɔn?

 • Nɛ̌ Nɔví sunnu Dosu kpo Nɔví nyɔnu Dosu kpo ka nyí mɛjitɔ́ e ɖó kpɔ́ndéwú ɖagbe lɛ é gbɔn?

 • Nǔ tɛ lɛ video ɔ ka kplɔ́n mɛ dó . . .

  • gbɛzán mǐtɔn bǐ sísɔ́ jó dó agbazazɔ́ mǐtɔn tamɛ wu?

  • gbɛ̌ nyanya lɛ didó wu?

  • wěɖexámɛ lɛ xwixwedó wu?

  • hwɛvɛ́númɛ kpo hwɛsɔkɛ mɛ kpo wu?