Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | LUKI 6-7

Nɔ Hun Alɔ Dó Na Nǔ Mɛ

Nɔ Hun Alɔ Dó Na Nǔ Mɛ

6:38

Mɛ e nɔ hun alɔ dó na nǔ mɛ é nɔ sɔ́ jlǒ dó zán hwenu tɔn, hlɔnhlɔn tɔn, kpo nǔɖokan tɔn lɛ kpo dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ, bo nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú ye.

  • Xógbe Glɛkigbe tɔn e è lilɛ dó ‘mi nɔ na nǔ mɛ’ é byɔ ɖɔ è ni nɔ ɖ’ewu tɛgbɛ.

  • Enyi mǐ nɔ na nǔ mɛ ɖevo lɛ ɔ, ye na wá na mǐ bo na “jlɛ́ ganji, bo na húnhún, bo na zín, bɔ é na túnflá.” Xógbe enɛ sixu dó gesí aca e nǔsatɔ́ ɖé lɛ ɖó bo nɔ bɛ́ nǔ e axisinɔ yetɔn lɛ xɔ lɛ é dó awu yetɔn aga tɔn e è nyɛ́ é mɛ é