Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Juillet 2017

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZEKIYƐLI 24-27

Nǔɖɔɖ’ayǐ E Kúnkplá Tíi É Zɔ́n Bɔ Jiɖe E Mǐ Ðó Dó Xó Jehovah Tɔn Wu É Syɛn D’eji

Nǔɖɔɖ’ayǐ E Kúnkplá Tíi É Zɔ́n Bɔ Jiɖe E Mǐ Ðó Dó Xó Jehovah Tɔn Wu É Syɛn D’eji
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

Wema Ezekiyɛli tɔn ɖɔ gǒflɛ́mɛ taji ɖěɖee kàn lee è na sú kún dó nú Tíi gbɔn é pɛ́pɛ́pɛ́ ɖ’ayǐ.

  • 26:7-11

    Hweɖenu ɖò 607 J.H.M. gudo ɔ, sú kún dó nú Tíi toxo ɔ ɖesu

  • 26:4, 12

    Ðò 332 J.H.M. ɔ, zán aglin ɖěɖee è gbà ɖò ayikúngban toxo ɔ tɔn ɖesu jí lɛ é dó bló agbǎsa ɖé, lobo sú kún dó nú tɔtɛntinto Tíi tɔn ɔ

Nǔɖɔɖ’ayǐ ɖětɛ a ka ɖò nukún ɖó wɛ ɖɔ é ni jɛnu?