Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZEKIYƐLI 11-14

A ka Ðó Ayi E Nɔ Setónú É ɖé À?

A ka Ðó Ayi E Nɔ Setónú É ɖé À?

Etɛ ka nyí alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn?

11:19

  • Ayiɖeɖayi

  • Nǔsisɔ & Acɔ́biba

  • Wanyiyi & Hwɛsɔkɛ Mɛ

Nɛ̌ un ka sixu xwedó alixlɛ́mɛ Mawu tɔn mlɛ́mlɛ́ gbɔn?

11:20

  • Ayiɖeɖayi

  • Nǔsisɔ & Acɔ́biba

  • Wanyiyi & Hwɛsɔkɛ Mɛ