Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Zinzan Ðagbe Ðiɖó Ðò Hɔn Mɛ lɛ Tɔn Ta

Zinzan Ðagbe Ðiɖó Ðò Hɔn Mɛ lɛ Tɔn Ta

Klisanwun lɛ nyí “nùkpinkpɔn nú gbɛ̀ ɔ bǐ.” (1Kɔ 4:9) Enɛ wu ɔ, é ɖó na kpaca mǐ ɖɔ xwétɔ́ ɖé lɛ nɔ kpɔ́n mǐ gbɔn flɛtɛli nu alǒ ɖótó mǐ gbɔn hɔn gudo ǎ. Xwé ɔ sixu tlɛ ɖó kameláa e nɔ cɔ́ nǔ é kpo miklo kpo bo na zɔ́n bɔ xwétɔ́ ɔ na kpɔ́n mǐ, ɖótó mǐ, lobo lɛ́ yí mǐ dó kàn jí. Ali e nu mǐ na ɖè zinzan ɖagbe xlɛ́ ɖò hɔn mɛ lɛ tɔn ta ɖè é ɖé lɛ ɖíe.​—2Kɔ 6:3.

WALƆ TOWE (Fili 1:27):

  • Ðǒ sísí nú xwétɔ́ ɔ lobo ma fin xwé tɔn gbè kpɔ́n ó. Ma ɖu nǔ, nu sìn, tɛkan alǒ wlan nǔ sɛ́dó mɛ ɖevo lɛ hwenu e a ɖò hɔn ɔ ta é ó

XÓÐIÐƆ TOWE (Efɛ 4:29):

  • Hwenu e a ɖò hɔn ɔ ta é ɔ, ma ɖɔ xó ɖebǔ e a ma ba ɖɔ xwétɔ́ ɔ ni sè ǎ é ó. Wɛnjlatɔ́ ɖé lɛ tlɛ nɔ ɖó xóɖɔɖókpɔ́ yetɔn te, bo na mɔ tɛn dó sɔ́ ayi yetɔn bǐ ɖó nǔ e ye jló na ɖɔ é jí

Ali ɖevo tɛ lɛ nu a ka sixu ɖè zinzan ɖagbe xlɛ́ ɖò hɔn mɛ lɛ tɔn ta ɖè?