Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Juillet 2017

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Zinzan Ðagbe Ðiɖó Ðò Hɔn Mɛ lɛ Tɔn Ta

Zinzan Ðagbe Ðiɖó Ðò Hɔn Mɛ lɛ Tɔn Ta

Klisanwun lɛ nyí “nùkpinkpɔn nú gbɛ̀ ɔ bǐ.” (1Kɔ 4:9) Enɛ wu ɔ, é ɖó na kpaca mǐ ɖɔ xwétɔ́ ɖé lɛ nɔ kpɔ́n mǐ gbɔn flɛtɛli nu alǒ ɖótó mǐ gbɔn hɔn gudo ǎ. Xwé ɔ sixu tlɛ ɖó kameláa e nɔ cɔ́ nǔ é kpo miklo kpo bo na zɔ́n bɔ xwétɔ́ ɔ na kpɔ́n mǐ, ɖótó mǐ, lobo lɛ́ yí mǐ dó kàn jí. Ali e nu mǐ na ɖè zinzan ɖagbe xlɛ́ ɖò hɔn mɛ lɛ tɔn ta ɖè é ɖé lɛ ɖíe.​—2Kɔ 6:3.

WALƆ TOWE (Fili 1:27):

  • Ðǒ sísí nú xwétɔ́ ɔ lobo ma fin xwé tɔn gbè kpɔ́n ó. Ma ɖu nǔ, nu sìn, tɛkan alǒ wlan nǔ sɛ́dó mɛ ɖevo lɛ hwenu e a ɖò hɔn ɔ ta é ó

XÓÐIÐƆ TOWE (Efɛ 4:29):

  • Hwenu e a ɖò hɔn ɔ ta é ɔ, ma ɖɔ xó ɖebǔ e a ma ba ɖɔ xwétɔ́ ɔ ni sè ǎ é ó. Wɛnjlatɔ́ ɖé lɛ tlɛ nɔ ɖó xóɖɔɖókpɔ́ yetɔn te, bo na mɔ tɛn dó sɔ́ ayi yetɔn bǐ ɖó nǔ e ye jló na ɖɔ é jí

Ali ɖevo tɛ lɛ nu a ka sixu ɖè zinzan ɖagbe xlɛ́ ɖò hɔn mɛ lɛ tɔn ta ɖè?