Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZEKIYƐLI 18–21:5

Enyi Jehovah Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ ɔ, É ka Nɔ Wɔn À?

Enyi Jehovah Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ ɔ, É ka Nɔ Wɔn À?

18:21, 22

  • Enyi Jehovah sɔ́ hwɛ kɛ mǐ ɔ, é sɔ́ na lɛ́ xà hwɛ enɛ dó kɔ nú mǐ ɖò nukɔn mɛ gbeɖé ǎ.

Kpɔ́ndéwú Biblu tɔn e bɔ d’ewu lɛ é na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ganjɛ hwɛsɔkɛ mɛ Jehovah tɔn wu.

Axɔsu Davidi

  • Hwɛ e é hú é:

  • Nǔ e wu è sɔ́ hwɛ kɛ ɛ é:

  • Nǔ e xlɛ́ ɖɔ Jehovah sɔ́ hwɛ kɛ ɛ é:

Axɔsu Manasée

  • Hwɛ e é hú é:

  • Nǔ e wu è sɔ́ hwɛ kɛ ɛ é:

  • Nǔ e xlɛ́ ɖɔ Jehovah sɔ́ hwɛ kɛ ɛ é:

Mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ

  • Hwɛ e é hú é:

  • Nǔ e wu è sɔ́ hwɛ kɛ ɛ é:

  • Nǔ e xlɛ́ ɖɔ Jehovah sɔ́ hwɛ kɛ ɛ é:

Lee un sixu xwedó kpɔ́ndéwú hwɛsɔkɛ mɛ Jehovah tɔn gbɔn é: