Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

A ka Nɔ Sɔ́ Hwɛ Kɛ Hwiɖée À?

A ka Nɔ Sɔ́ Hwɛ Kɛ Hwiɖée À?

É sixu vɛwǔ bɔ mǐ na sɔ́ hwɛ kɛ mǐɖesunɔ ɖó nǔ e mǐ wà nyì dò wá yì bɔ Jehovah ka ko sɔ́ kɛ mǐ é ɖé wu. È ɖɔ xó dó xota enɛ jí ɖò Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2016 tɔn e xota tɔn nyí “Nɔ Gbeji nú Jehovah!” é jí gbɔn xóɖiɖɔ ɖé kpo video ɖé kpo gblamɛ. Zán JW Library app ɔ dó vɔ́ video ɔ kpɔ́n, enɛ gudo hǔn, nǎ xósin nùkanbyɔ e bɔ d’ewu lɛ é tɔn:

  • È ɖè Jani sín agun mɛ é ɔ, táan nabi é ka bló cobo lɛkɔ wá?

  • Wemafɔ Biblu tɔn tɛ mɛxo agun tɔn lɛ ka xà nú Jani? Nɛ̌ wemafɔ enɛ ka d’alɔ ɛ gbɔn?

  • Ee è yí Jani dó agun mɛ é ɔ, nɛ̌ agun ɔ ka wà nǔ xá ɛ gbɔn?

  • Linlin agɔ tɛ lɛ Jani ka ɖó? Nɛ̌ tɔ́ tɔn ka d’alɔ ɛ gbɔn?