Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Juillet 2017

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZEKIYƐLI 15-17

A ka Nɔ Ðè Akpá Towe lɛ À?

A ka Nɔ Ðè Akpá Towe lɛ À?

17:18, 19

  • Akɔ tɛ Axɔsu Sedesiyasi ka gbà?

    Etɛ lɛ mɛ akɔ e é gbà é ka tɔ́n kɔ dó?

  • Akpá ɖěɖee un dó lɛ é:

    Nú un ma ɖè akpá ce lɛ ǎ ɔ, nǔ ɖěɖee mɛ é sixu tɔ́n kɔ dó lɛ é: