Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

ATƆXWƐ

Nùkanbyɔ: Mawu ka jló ɖɔ mǐ ni kú wɛ à?

Wemafɔ: Nǔ 21:4

Nùxwlémɛ: Atɔxwɛ elɔ ɖɔ xó dó nǔ e Biblu ɖɔ dó gbɛ̀ kpo kú kpo wu é jí.

KPLƆ́N NUGBǑ Ɔ MƐ

Nùkanbyɔ: Etɛwu wuvɛ̌ mimɔ ka sukpɔ́ sɔmɔ̌?

Wemafɔ: 1Jn 5:19

Nugbǒ: Satáan Awovi wɛ nyí gǎn gbɛ̀ ɔ tɔn.

NƐ̌ BIBLU KPINKPLƆN ÐÉ KA NƆ NYÍ GBƆN?

Nùxwlémɛ: Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ xwlé Biblu kpinkplɔn vɔ̌nu mɛ dó na xósin nú nùkanbyɔ lehun lɛ: Etɛwu wuvɛ̌ mimɔ ka sukpɔ́ sɔmɔ̌? Nɛ̌ xwédo ce ka sixu nɔ awǎjijɛ mɛ gbɔn? Video klewun elɔ xlɛ́ lee mǐ nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ gbɔn é. [Xò video ɔ Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?] Mǐ sixu zán wema elɔ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ mǐtɔn lɛ hwenu. [Xlɛ́ ɛ wema nùkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn lɛ ɖokpo, nú é nyɔ́ bló hǔn, xlɛ́ ɛ lee Biblu kplɔnkplɔn ɖé nɔ yì gbɔn é.]

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.