Mawuxóɖiɖɔ sín hɔn ɖé kɔn jɛ hɔn ɖé kɔn ɖò Italie

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Juillet 2017

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Nùxwlémɛ lɛ dó Atɔxwɛ kpo nugbǒ kplɔnkplɔn mɛ dó nǔ e wu wuvɛ̌ lɛ sukpɔ́ sɔmɔ̌ é kpo wu. Zǎn kpɔ́ndéwú e ɖò finɛ lɛ é dó sɔnǔ nú hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

A ka Ðó Ayi E Nɔ Setónú É ɖé À?

Nɛ̌ ayi mǐtɔn ka kúnkplá gbeta e kɔn mǐ nɔ wá dó ayiɖeɖayi alǒ nǔsisɔ kpo acɔ́biba kpo wu lɛ é gbɔn? Etɛ ka nyí tinmɛ è ɖó ayi e nɔ setónú é tɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

A ka Nɔ Ðè Akpá Towe lɛ À?

Etɛ nǔ e akɔ e Axɔsu Sedesiyasi gbà é jì lɛ é ka sixu kplɔ́n mǐ?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Enyi Jehovah Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ ɔ, É ka Nɔ Wɔn À?

Kpɔ́ndéwú Biblu tɔn tɛ lɛ ka xlɛ́ ɖɔ Jehovah nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ nugbǒ nugbǒ? Nɛ̌ lee é wà nǔ xá Davidi, Manasée, kpo Piyɛ́ɛ kpo gbɔn é ka d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖeji dó hwɛsɔkɛ mɛ tɔn wu gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

A ka Nɔ Sɔ́ Hwɛ Kɛ Hwiɖée À?

É sixu vɛwǔ bɔ mǐ na sɔ́ nǔ e mǐ wà nyì dò ɖ’ayǐ lɛ é kɛ mǐɖée, enyi Jehovah na bo tlɛ ko sɔ́ kɛ mǐ ɔ nɛ. Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Axɔsuɖuɖu ɔ Na Nyí Mɛ E Ðó Acɛ Ðò Sɛ́n Linu É Tɔn

Nɛ̌ nǔmimɔ Ezekiyɛli tɔn e kunkplá mɛ e ɖó acɛ ɖò sɛ́n linu é ka jɛnu dó Jezu jí gbɔn? Etɛ enɛ ka kplɔ́n mǐ dó Jehovah Mawu wu?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Zinzan Ðagbe Ðiɖó Ðò Hɔn Mɛ lɛ Tɔn Ta

Hwenu e mǐ na ɖò hɔn ɖé ta é ɔ, mǐ sixu nɔ ma tuùn ɖɔ xwétɔ́ ɔ ɖò mǐ kpɔ́n wɛ alǒ ɖò tó ɖó mǐ wɛ. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖó zinzan ɖagbe ɖò hɔn mɛ lɛ tɔn ta gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǔɖɔɖ’ayǐ E Kúnkplá Tíi É Zɔ́n Bɔ Jiɖe E Mǐ Ðó Dó Xó Jehovah Tɔn Wu É Syɛn D’eji

Nǔɖɔɖ’ayǐ Ezekiyɛli tɔn e kunkplá Tíi sín gbigba é jɛnu tɛnwín lɛnwin b’ɛ jiwǔ