Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ Mawu ka nɔ nyí?

Wemafɔ: Ðɛ 83:18, nwt

Hweɖevonu: Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ Jehovah Mawu jló ɖɔ mǐ ni huzu xɔ́ntɔn emitɔn?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ Jehovah Mawu jló ɖɔ mǐ ni huzu xɔ́ntɔn emitɔn?

Wemafɔ: Ja 4:8

Hweɖevonu: Nɛ̌ mǐ ka sixu huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn gbɔn?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ́

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ mǐ ka sixu huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn gbɔn?

Wemafɔ: Jn 17:3

Hweɖevonu: Mǐ sixu mɔ Mawu ǎ, bɔ nɛ̌ mǐ ka sixu sɛkpɔ ɛ gbɔn?