Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Sɛ́n Tuùn Azɔ̌ Mǐtɔn Ðò Québec

Sɛ́n Tuùn Azɔ̌ Mǐtɔn Ðò Québec

Hwenu e Pɔlu ɖò hwɛ nukɔn é ɔ, é vɔ́ hwɛ ylɔ́ ɖò Sezáa gɔ́n. Gbɔn acɛ toví Hlɔma tɔn tɔn e é ɖó é zinzan gblamɛ ɔ, é sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖé ɖ’ayǐ nú mǐ ɖò égbé. Kpɔ́n video Sɛ́n Tuùn Azɔ̌ Mǐtɔn Ðò Québec ɔ, bo ɖó ayi lee nɔví mǐtɔn lɛ zán acɛ e ye ɖó ɖò sɛ́n linu é dó jɛhun dó wɛnɖagbe ɔ jí ɖò Québec gbɔn é wu. Enɛ gudo hǔn, nǎ xósin nú nǔkanbyɔ elɔ lɛ:

  • Wuvɛ̌ tɛ lɛ nɔví mǐtɔn e ɖò Québec lɛ é ka mɔ?

  • Tlati bǔnɔ tɛ ye ka má? Lè tɛ lɛ ye ka mɔ?

  • Tɛ ka jɛ dó Nɔví sunnu Aimé Boucher wu?

  • Gbeta tɛ kɔn Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Canada tɔn ka wá dó hwɛ Nɔví Boucher tɔn wu?

  • Acɛ e nɔví lɛ ɖó ɖò sɛ́n linu bɔ è ma nɔ zán mɔ̌ ǎ é tɛ ye ka zán? Etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó?

  • Hwenu e yɛhwenɔ lɛ d’ajan bɔ kponɔ lɛ ɖó kplé Klisanwun tɔn ɖé te gudo é ɔ, etɛ ka jɛ?