Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MƐSƐ́DÓ 23-24

È Dóhwɛ Ɛ Ðɔ É Nyí Azɔn Nyanya Bo Nɔ D’avaja Mɛ Mɛ

È Dóhwɛ Ɛ Ðɔ É Nyí Azɔn Nyanya Bo Nɔ D’avaja Mɛ Mɛ

23:12, 16; 24:2, 5, 6, 10-21

Jwifu e ɖò Jeluzalɛmu lɛ é “xwlé nǔ” bo na mɔ tɛn dó hu Pɔlu. (Mɛ 23:12) Amɔ̌, Jehovah wɛ jló ɖɔ Pɔlu ni yì Hlɔma, bo na ɖekúnnu. (Mɛ 23:11) Pɔlu sín nylɔ-ylɔ́-ví sè gbě e bla wɛ ye ɖè é, bo yì ɖɔ n’i; enɛ xɔ Pɔlu sín kú sí. (Mɛ 23:16) Etɛ tan enɛ ka kplɔ́n we dó . . .

  • gǎn ɖebǔ e mɛ lɛ na dó bonu linlin Mawu tɔn na cifo é wu?

  • mɛ e Mawu sixu zán dó d’alɔ mǐ lɛ é wu?

  • akɔ́nkpinkpan wu?