Nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɖé kpo asì tɔn kpo ɖò mɛbakpɔ́n ɖé hwenu ɖò France, 1957

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Janvier 2019

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɖebɔdoɖewu dó lee è sixu huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn gbɔn é jí.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Lee Aklunɔ Jló Gbɔn ɔ, Ni Bo Nyí Mɔ̌”

Mǐ ɖó na túntún awakanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ gbeɖé, bonu ye na gɔn yeɖée bǐ zé jó ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ ǎ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Jehovah Kplɔ́n Mǐ Bonu Mǐ Na Kpé Nukún Dó Xwédo Mǐtɔn Wu

A ka nɔ yí gbè nú alɔdó Jehovah tɔn, bo na kplɔ́n vǐ towe lɛ bonu ye na nyí vǐ jɔ vǐ à?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

È Dóhwɛ Ɛ Ðɔ É Nyí Azɔn Nyanya Bo Nɔ D’avaja Mɛ Mɛ

Pɔlu sín nylɔ-ylɔ́-ví sè gbě e bla dó wǔ tɔn wɛ è ɖè é, bo yì ɖɔ n’i. Etɛ tan enɛ ka kplɔ́n mǐ?

DƆKUN MAWUXO Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Pɔlu Vɔ́ Hwɛ Ylɔ́ Ðò Sezáa Gɔ́n Bo Lɛ́ Ðekúnnu nú Axɔsu Elodu Aglipa

Nɛ̌ mǐ ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú Pɔlu tɔn gbɔn hwenu e gbeklánxámɛtɔ́ lɛ tɛ́n kpɔ́n bo na ‘zán sɛ́n dó xò daka’ mǐ wu é?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Sɛ́n Tuùn Azɔ̌ Mǐtɔn Ðò Québec

Ð’ayi lee nɔví mǐtɔn lɛ jɛhun dó wɛnɖagbe ɔ jí ɖò Québec gbɔn é wu.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Pɔlu Dó Tɔjihun Yì Hlɔma

Pɔlu nyí gantɔ́ ɖé có, é ɖó Mawuxóɖiɖɔ te kpɔ́n ǎ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

‘Pɔlu Dókú nú Mawu Bɔ Wǔ Yá Ɛ’

Hweɖevonu e nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn kpo asì tɔn kpo na wá ba agun towe kpɔ́n é ɔ, etɛ lɛ a ka sixu wà dó d’alɔ ye bɔ mi na dó sixu na akɔ́nkpinkpan miɖée?