Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nùkanbyɔ: Biblu kpò ɖò taji égbé wɛ à?

Wemafɔ: 2Ti 3:16

Hweɖevonu: Wɛn tɛ ka ɖò Biblu mɛ?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nùkanbyɔ: Wɛn tɛ ka ɖò Biblu mɛ?

Wemafɔ: Mt 6:10

Hweɖevonu: Etɛ Axɔsuɖuto Mawu tɔn ka na wà?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ

Nùkanbyɔ: Etɛ Axɔsuɖuto Mawu tɔn ka na wà?

Wemafɔ: Da 2:44

Hweɖevonu: Ðagbe tɛ enɛ ka na hɛn wá ayikúngban jí?