Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MATIE 4-5

Nùkplɔnmɛ E Ðò Mawuxó E Jezu Ðɔ Ðò Só Jí É Mɛ lɛ É

Nùkplɔnmɛ E Ðò Mawuxó E Jezu Ðɔ Ðò Só Jí É Mɛ lɛ É

5:3

A ka tuùn ɖɔ emi ɖó hudo nǔ gbigbɔ tɔn lɛ tɔn à?

Nukɛgbe “mɛ ɖěɖee tuùn ɖɔ emi ɖó hudo nǔ gbigbɔ tɔn lɛ tɔn é” sín tinmɛ tlɔlɔ wɛ nyí “mɛ ɖěɖee nyí nùbyɔɖutɔ́ ɖò gbigbɔ lixo lɛ é.” Mǐ sixu xlɛ́ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ mǐ ɖò alɔdo Mawu tɔn ba wɛ ɖò gbigbɔ lixo gbɔn nǔ elɔ lɛ biblo gblamɛ:

  • Biblu xixa ayihɔngbe ayihɔngbe

  • nǔsisɔ nú kplé Klisanwun tɔn lɛ kpo kplé enɛ lɛ yiyi kpo

  • wema lɛ xixa kpo nǔ e ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí lɛ é xixa lee é nyɔ́ bló gbɔn é kpo

  • televiziɔn JW sín tuto sun ɖokpo ɖokpo tɔn kpinkpɔn

Nɛ̌ un ka sixu bló gbɔn bɔ nùɖuɖu gbigbɔ tɔn ɖuɖu sín aca ce na kpɔ́n te?