Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Yì Dóhwɛ Gbɔ Xá Nɔzo Towe Hwɛ̌: Gbɔn Nɛ̌ É?

Yì Dóhwɛ Gbɔ Xá Nɔzo Towe Hwɛ̌: Gbɔn Nɛ̌ É?

Mǐ ni ɖɔ ɖɔ a nɔ nɔ Galilée hwenu e Jezu kpó ɖò ayikúngban jí é. A yì Jeluzalɛmu bo na ɖu Azavaxwe ɔ. Mawu sɛntɔ́ hàtɔ́ e gosin fí línlín lɛ é gɔ́ toxo ɔ mɛ. A jló na xwlé vɔsanú ɖé Jehovah. Enɛ wu ɔ, a sɔ́ gbɔ̌ towe nyì kɔlivla mɛ bo mlɛ́ ali e jí gbɛtɔ́ gɔ́ é ɖido tɛmpli ɔ mɛ. Ee a wá é ɔ, mɛ ɖevo lɛ lɔ tɔ́n vɔsanú xwlé Mawu gbé, bo ko gɔ́ tɛmpli ɔ mɛ. Gudo mɛ ɔ, hwenu e a na sɔ́ gbɔ̌ ɔ nú vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ é sù. Hwe enɛ nu pɛ́ɛ́ ɔ, a flín ɖɔ hwɛgbe ɖé ɖò emi kpo nɔzo emitɔn e sixu ko ɖò fí ɖebǔ ɖò ahwan ɔ alǒ toxo ɔ mɛ é ɖé kpo tɛntin. Jezu tinmɛ nǔ e a ɖó na wà é. (Xà Matie 5:24.) Nɛ̌ hwi kpo nɔzo towe enɛ ɔ kpo ka sixu dóhwɛ gbɔ lee Jezu ɖɔ gbɔn é gbɔn. Ðò xósin ɖěɖee è slɛ́ ɖó dò lɛ é mɛ ɔ, ɖǒ wuntun ee sɔgbe é.

A ÐÓ NA . . .

  • ɖɔ xó xá nɔzo towe ɔ, enyi a lin ɖɔ hwɛ tɔn jɔ bɔ é na sìn xomɛ ɔ nɛ

  • tɛ́n kpɔ́n bá jla nɔzo towe ɔ sín linlin ɖó, enyi a mɔ ɖɔ é nɔ yawu sìn xomɛ dín alǒ é lɔ ɖè afɔ gbɔ ɔ nɛ

  • ɖótó nɔzo towe ɔ kpo sɔxwixwe kpo, bɔ enyi a na bo ma tlɛ mɔ nukúnnú jɛ xó e ɖɔ wɛ é ɖè é mɛ ganji ǎ ɔ, a na dó kɛnklɛn dó nùjɔnǔ mɛ ɖó agɔ e a ma tuùn ǎ bo jɛ dó è é wu

NƆZO TOWE Ɔ ÐÓ NA . . .

  • tinmɛ lee a jɛ agɔ dó è gbɔn é nú mɛ ɖevo lɛ ɖò agun ɔ mɛ bonu ye na dó sixu nɔ gudo tɔn

  • ɖɔ xó nú we kpo xomɛsin kpo, bo vɔ́ lee a jɛ dò n’i gbɔn é sín gǒflɛ́mɛ lɛ bǐ jí gbɔn, lobo byɔ we ɖɔ hwi ni yí hwɛgbe

  • mɔ nukúnnú jɛ lee a sɔ́ hwiɖée hwe bo lɛ́ kpankɔ́n cobo wá gɔ̌n tɔn gbɔn é wu, lobo sɔ́ jlǒ dó sɔ́ hwɛ kɛ we kpo ayi bǐ kpo

Égbé ɔ, sinsɛn-biblo mǐtɔn sɔ́ nɔ byɔ ɖɔ mǐ ni sɔ́ kanlin lɛ dó savɔ̌ na ǎ có, etɛ kplɔ́n mɛ wɛ Jezu ka ɖè dó kancica e ɖò fífámɛninɔ xá nɔzo mǐtɔn kpo sinsɛn-biblo e Mawu yí gbè na é kpo tɛntin é wu?