Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MATIE 8-9

Jezu Yí Wǎn nú Mɛ Lɛ

Jezu Yí Wǎn nú Mɛ Lɛ

Matie wemata 8 kpo 9 kpo ɖɔ xó dó sinsɛnzɔ́ e Jezu wà ɖò Galilée gbéjí é sín akpáxwé ɖé wu. Hwenu e Jezu gbɔ azɔn nú mɛ lɛ é ɔ, é ɖè hlɔnhlɔn tɔn xlɛ́, amɔ̌, nǔ e ɖò taji hugǎn é wɛ nyí ɖɔ é ɖó wanyiyi ɖaxó nú mɛ ɖevo lɛ bo nɔ lɛ́ sè wuvɛ̌ xá ye.

 1. Jezu gbɔ azɔn nú gudunɔ ɖé.​—Mt 8:1-3

 2. Jezu gbɔ azɔn nú mɛsɛntɔ́ sɔjakanwekogán ɖé tɔn.​—Mt 8:5-13

  É gbɔ azɔn nú Piyɛ́ɛ sín asinɔ.​—Mt 8:14, 15

  É nya yɛ nyanya lɛ sín mɛ lɛ jí bo gbɔ azɔn nú azinzɔnnɔ lɛ.​—Mt 8:16, 17

 3. Jezu nya yɛ baɖabaɖa lɛ bo sɛ́ ye dó agluzahwan ɖé mɛ.​—Mt 8:28-32

 4. Jezu gbɔ azɔn nú ayǐsónɔ ɖé.​—Mt 9:1-8

  É gbɔ azɔn nú nawe e ɖ’alɔ awu tɔn wu é ɖé, lobo fɔ́n vǐ nyɔnu Jayilɔsi tɔn.​—Mt 9:18-26

  É gbɔ azɔn nú nukúntɔ́nnɔ wè kpo ɖɛ̌kúnanɔ ɖokpo kpo.​—Mt 9:27-34

 5. Jezu gbɔn toxo lɛ kpo gletoxo lɛ kpo mɛ lobo nɔ ɖò azɔn alɔkpa alɔkpa lɛ kpo wɔ̌nzɔn lɛ kpo gbɔ wɛ.​—Mt 9:35, 36

Nɛ̌ un ka sixu yí wǎn nú mɛ e lɛlɛ̌ dó mì lɛ é d’eji bo lɛ́ sè wuvɛ̌ xá ye d’eji gbɔn?