Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Janvier 2018

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MATIE 6-7

Axɔsuɖuto ɔ Ni Nɔ Mya Nukún nú We Jɛ Nukɔn

Axɔsuɖuto ɔ Ni Nɔ Mya Nukún nú We Jɛ Nukɔn

Ðò ɖɛ e sín kpɔ́ndéwú Jezu zé ɖ’ayǐ é mɛ ɔ, é ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ ɖěɖee kúnkplá linlin Jehovah tɔn kpo Axɔsuɖuto ɔ kpo lɛ é wɛ ɖó na nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ dó nukɔn.

6:9-13

 • Nyikɔ Mawu tɔn

  Axɔsuɖuto Mawu tɔn

  Jlǒ Mawu tɔn

 • Nùɖuɖu azǎn ɖokpo ɖokpo tɔn

  Sisɔkɛ hwɛ lɛ tɔn

  Hwlɛngán sín tɛnkpɔn lɛ mɛ

Nǔ e kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ bɔ un sixu xoɖɛ bo byɔ é ɖé lɛ:

 • Nukɔnyiyi wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ tɔn

 • Gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn ni nɔ gudo nú mɛ e doya na wɛ è ɖè lɛ é

 • Nyɔna Mawu tɔn dó tuto xɔgbigbá tɔn e kúnkplá yɛhwexɔsuɖuto ɔ lɛ é alǒ tuto Mawuxóɖiɖɔ tɔn bunɔ lɛ jí

 • Nùnywɛ Mawu tɔn ni xlɛ́ ali mɛ e ɖò nukúnkpénǔwu wɛ lɛ é bonu é ni lɛ́ na hlɔnhlɔn ye

 • Nǔ ɖevo lɛ