Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Ado Ma Sɔ́ Hu Mi Ðě Ó

Ado Ma Sɔ́ Hu Mi Ðě Ó

Ðò xóɖiɖɔ nukúnɖeji e Jezu xwlé mɛ ɖò só jí é mɛ ɔ, é ɖɔ: ‘Ado ni ma sɔ́ hu mi dó gbɛ̀ mitɔn wu ɖě ó.’ (Mt 6:25) Ado sixu nɔ wá hu gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ e ɖò Satáan sín gbɛ̀ elɔ mɛ lɛ é hweɖelɛnu. É ɖò mɔ̌ có, Jezu ɖò kpinkplɔn ahwanvu tɔn lɛ wɛ ɖɔ ye ni nyì alɔ nú adohuhu dingan. (Ðɛ 13:3) Etɛwu? Ðó adohuhu dingan sixu fɛ́ ayi mǐtɔn, bo zɔ́n bɔ Axɔsuɖuto ɔ biba jɛ nukɔn na vɛwǔ nú mǐ, enyi é na bo tlɛ nyí ɖɔ hudo azǎn ɖokpo ɖokpo tɔn wɛ nɔ ɖó adohu adohu ɔ nú mǐ ɔ nɛ. (Mt 6:33) Xó ɖevo e Jezu ɖɔ gɔ́ na lɛ é na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖó adohu adohu e ma ɖò dandan ǎ lɛ é te.

Etɛ wu ado ma ka sɔ́ na hu mì dó ǎ?