Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Janvier 2018

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MATIE 1-3

‘Axɔsuɖuto Jixwé Tɔn Ko Sɛya’

‘Axɔsuɖuto Jixwé Tɔn Ko Sɛya’

3:4

  • Nǔsisɔ Jaan tɔn kpo lee é cí é kpo xlɛ́ tlolo ɖɔ é zán gbɛ̀ e bɔkun é ɖé, bo sɔ́ éɖée bǐ jó dó wà jlǒ Mawu tɔn

  • Wǔjɔmɛ e Jaan ɖó bo bló ali ɖó ɖ’ayǐ nú Jezu é zɛ vɔ̌ ɖebǔ e é na ko sá é wu flàflá tɔn

Gbɛ̀ e bɔkun é zinzan nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ wà azɔ̌ gègě ɖò sinsɛnzɔ́ Mawu tɔn mɛ, b’ɛ nɔ hɛn awǎjijɛ ɖaxó wá nú mǐ. Mǐ sixu hɛn gbɛ̀ mǐtɔn bɔkun gbɔn nǔ elɔ lɛ wiwa gblamɛ:

  • ɖ’ayi nǔ e sín hudo mǐ ɖó nugbǒ nugbǒ lɛ é wu

  • nyì alɔ nú akwɛzinzan e ma ɖò dandan ǎ lɛ é

  • sɔnǔ nú tuto akwɛzinzan tɔn e ɖò jlɛ̌ jí é ɖé

  • ɖeɖɛ nǔ e è ma ɖò zinzan wɛ ǎ lɛ é

  • ɖeɖɛ axɔ́ lɛ

  • ɖè agbazazɔ́ e ma ɖò dandan ǎ lɛ é kpò

Jaan nɔ ɖu bɔklè kpo wǐin akú kpo

Etɛ gbé gbɛ̀ e bɔkun é zinzan ka na d’alɔ mì bɔ un na nya?