Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZAYÍI 29-33

“Axɔsu Ðokpo Na Tíìn, Bo Na Xwedó Hwɛjijɔ Dó Ðu Axɔsu”

“Axɔsu Ðokpo Na Tíìn, Bo Na Xwedó Hwɛjijɔ Dó Ðu Axɔsu”

Jezu, Axɔsu ɔ, nɔ ɖè “axɔví lɛ,” alǒ mɛxo agun tɔn e nɔ kpé nukún dó lɛngbɔkpo ɔ wu lɛ é

32:1-3

  • Ði “fí e è nɔ bɛ̀ yɛ ɖè bo nɔ gló jɔhɔn é ɖɔhun” ɔ, ye nɔ w’azɔ̌ bo nɔ cyɔn alɔ lɛngbɔkpo ɔ jí ɖò jɔhɔn yadonumɛ tɔn kpo awakanmɛ gbɔjɔ mɛ tɔn lɛ kpo hwenu

  • Ði “tɔhwín e ɖò ayikúngban xúxú jí é ɖɔhun” ɔ, ye nɔ sɔ́ nugbǒ mímɛ́ ɔ dó fá kɔ nú mɛ ɖěɖee kɔ xú ɖò gbigbɔ lixo lɛ é

  • Ði “só ɖaxó ɖé sín yɛtɛn . . . ɖò tò e mɛ hwesivɔ nɔ hun ɖè ganji é” ɖɔhun ɔ, ye nɔ xlɛ́ ali lɛngbɔkpo ɔ bo nɔ lɛ́ fá kɔ n’i ɖò gbigbɔ lixo bo nɔ lɛ́ dó gbɔ n’i