Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZAYÍI 43-46

Jehovah Wɛ Nyí Mawu E Gɔ́n Nǔɖɔɖ’ayǐ Nugbǒ ɔ Nɔ Gosin É

Jehovah Wɛ Nyí Mawu E Gɔ́n Nǔɖɔɖ’ayǐ Nugbǒ ɔ Nɔ Gosin É
XLƐ́

Jehovah gbɔn Ezayíi jí bo tinmɛ lee è na ɖu ɖò Babilɔnu jí gbɔn é hlɛ́nhlɛ́n xwè 200 mɔ̌ jɛ nukɔn.

44:27–45:2

  • Silusi wɛ na ɖu ɖò Babilɔnu jí

  • È na jó hɔntogbo toxo ɔ tɔn lɛ dó nyì nuvo

  • Tɔ̀ e nɔ nyí Eflati bo ɖò nǔ taji e nɔ cyɔn alɔ toxo ɔ jí lɛ é mɛ é “na mɛ̀”