Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nɔ Flín Bo Nɔ Xoɖɛ Dó Klisanwun E Doya Na Wɛ È Ðè lɛ É Tamɛ

Nɔ Flín Bo Nɔ Xoɖɛ Dó Klisanwun E Doya Na Wɛ È Ðè lɛ É Tamɛ

Biblu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ Satáan na doya nú mǐ bonu mǐ na ɖó sinsɛnzɔ́ mǐtɔn te. (Jn 15:20; Nǔ 12:17) Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ Klisanwun hàtɔ́ ɖěɖee doya na wɛ è ɖè ɖò tò ɖevo lɛ mɛ lɛ é gbɔn? Mǐ sixu xoɖɛ dó ta yetɔn mɛ. “Ðɛ e hwɛjijɔnɔ nɔ xò ɔ nɔ ɖó hlɔnhlɔn ɖesu.”Ja 5:16.

Etɛ mǐ ka sixu byɔ? Mǐ sixu byɔ Jehovah ɖɔ é ni na akɔnkpinkpan nɔví sunnu mǐtɔn lɛ kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo, bo d’alɔ ye bonu ye ni ma ɖi xɛsi ó. (Eza 41:10-13) Mǐ sixu lɛ́ xoɖɛ bonu gǎn lɛ ni yí gbè nú wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ, “bonu mǐ na sixu mɔ vivo kpodo fífá kpo.”1Ti 2:1, 2.

Hwenu e è doya nú Pɔlu kpo Piyɛ́ɛ kpo é ɔ, Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ ylɔ nyikɔ yetɔn dó ɖɛ e ye xò dó ta yetɔn mɛ lɛ é mɛ. (Mɛ 12:5; Hlɔ 15:30, 31) Enyi mǐ na bo ma tlɛ tuùn nyikɔ mɛ ɖěɖee è ɖò ya dó na wɛ égbé dìn lɛ é bǐ tɔn ǎ ɔ, mǐ ka sixu ylɔ agun yetɔn, tò yetɔn, alǒ xá é mɛ ye ɖè é sín nyikɔ à cé?

Wlǎn tò ɖěɖee mɛ doya nú Klisanwun lɛ ɖè wɛ è ɖè bɔ a jló na xoɖɛ dó ta yetɔn mɛ lɛ é.