Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZAYÍI 38-42

Jehovah Nɔ Na Hlɔnhlɔn Mɛ E Nǔ Cikɔ Na É

Jehovah Nɔ Na Hlɔnhlɔn Mɛ E Nǔ Cikɔ Na É

40:29-31

  • Hɔ̌n sixu zán jɔhɔn zozo e nɔ ɖò nyinyi yì jinukúnsin lɛ é dó cí jɔhɔn mɛ nú ganxixo gègě. Enyi é mɔ fí e jɔhɔn ɔ ɖò zozo ɖè é ɖé ɔ, é nɔ kɛ awa tɔn lɛ bo nɔ ɖò lɛlɛ̌ wɛ ɖò fí enɛ, bɔ enɛ nɔ zɔ́n b’ɛ nɔ ɖò aga yì d’eji wɛ. Enyi é yì jǐ ɖó bǎ ɖé mɛ ɔ, é nɔ sɛ̀ tɛn yì jɔhɔn e bɔ d’ewu é nu, bɔ nǔ ɖokpo ɔ nɔ lɛ́vɔ bɛ́

  • Jǐ e hɔ̌n ma nɔ dó hlɔnhlɔn cobo nɔ yì ǎ é ɖè lee mǐ sixu ganjɛ hlɔnhlɔn e Mawu nɔ na mɛ é wu bo na kpó ɖò sinsɛn ɛ wɛ zɔn mǐ yì gbɔn é xlɛ́ ganji