Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZAYÍI 24-28

Jehovah Nɔ Kpé Nukún Dó Togun Tɔn Wu

Jehovah Nɔ Kpé Nukún Dó Togun Tɔn Wu

Ði jonɔyitɔ́ ɖagbe ɖé ɖɔhun ɔ, Jehovah nɔ na nùɖuɖu gbigbɔ tɔn mǐ b’ɛ nɔ túnflá.

“Mawu Mavɔmavɔ Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ na ylɔ agɔ̌ ɖokpo nú togun lɛ bǐ”

25:6

  • Ðò Biblu sín táan mɛ ɔ, enyi mɛ lɛ d’alɔ ká ɖokpo ɔ mɛ ɔ, é xlɛ́ ɖɔ ye ɖò fífá mɛ bo lɛ́ nyí xɔ́ntɔn

“Lan ɖagbe e bɔ ganji é wɛ ye na ɖu, bo na nu vɛɛn atata lɛ d’eji”

  • Lan ɖagbe e bɔ ganji é kpo vɛɛn atata alǒ xwíxwí ɔ kpo nɔte nú nùɖuɖu gbigbɔ tɔn ɖagbe hugǎn e Jehovah nɔ na mǐ lɛ é