Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Janvier 2017

2-8 Janvier

EZAYÍI 24-28

2-8 Janvier
 • Han 12 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jehovah Nɔ Kpé Nukún Dó Togun Tɔn Wu”: (Cɛju 10)

  • Eza 25:4, 5—Jehovah nyí bibɛtɛn ɖò gbigbɔ lixo nú mɛ ɖěɖee jló na sɛ̀n ɛ lɛ é bǐ (ip-1-EG 272 akpá. 5)

  • Eza 25:6—Jehovah ɖè akpá e é dó ɖɔ emi na na nùɖuɖu gègě ɖò gbigbɔ lixo é (w16.05 29 akpá. 4; ip-1-EG 273 akpá. 6-7)

  • Eza 25:7, 8—È na sú kún dó nú hwɛhuhu kpo kú kpo kaka sɔyi ɖò malin-malin mɛ (w14-EG 15/9 26 akpá. 15; ip-1-EG 273-274 akpá. 8-9)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Eza 26:15—Ðó Jehovah “sɛ̀ tò ɔ sín dogbó lɛ bǐ dó gudo” wutu ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ gbɔn? (w15-EG 15/7 11 akpá. 18)

  • Eza 26:20—Etɛ è ka sixu sɔ́ jlɛ dó “xɔ” ɖěɖee xó è ko ɖɔ ɖ’ayǐ é wu? (w13-EG 15/3 23 akpá. 15-16)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Eza 28:1-13

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́ jinjɔn “Wema lɛ Xwíxwlémɛ” jí. Xò nùxwlémɛ ɖokpo ɖokpo sín video, enɛ gudo hǔn, ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Ðò Janvier mɛ ɔ, enyi wɛnjlatɔ́ lɛ mɔ mɛ e kúnnuɖenú e xlɛ́ ɖɔ Gbɛɖotɔ́ ɖé tíìn é tuùntuùn na hɛn lè wá na é ɖé ɔ, ye sixu xwlé è alɔnuwema Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú ye ɖɔ ye ni nɔ ɖò acéjí bo na xò video La vie a t-elle été créée? ɔ hwenu e ali tɔn na hun nú ye é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN