Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZAYÍI 34-37

Nùɖiɖi Ezekiyasi Tɔn Hɛn Lè Wá

Nùɖiɖi Ezekiyasi Tɔn Hɛn Lè Wá

Asilíi xɔsu Senakelibu sɛ́ Hlabucake dó Jeluzalɛmu bonu é na yí ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni jó ta. Asilíinu lɛ ɖɔ xó vovo lɛ bonu Jwifu lɛ ni gɔn ahwan fun bo jó gbè.

  • Mɛmaɖómɛɖé. Ejipu sixu d’alɔ we ǎ.Eza 36:6

  • Nǔxokpɔ́n. Jehovah na fun ahwan nú we ǎ, ɖó nǔ towe sɔ́ nyɔ́ nukún tɔn mɛ ǎ.Eza 36:7, 10

  • Xɛsi didó mɛ. A ɖó agbɔ̌n bo na nɔte ɖò Asilíi sín ahwangɔnu hlɔnhlɔnnɔ ɔ nukɔn ǎ.Eza 36:8, 9

  • Mɛtɛnkpɔn. Tajijo nú Asilíi na zɔ́n bɔ gbɛ̀ towe na kpɔ́n te.Eza 36:16, 17

Ezekiyasi ɖeji dó Jehovah wu bǐ mlɛ́mlɛ́

37:1, 2, 14-20, 36

  • É wà nǔ e wu é kpé é bǐ bo sɔnǔ nú toxo ɔ bonu é na ɖò gbesisɔmɛ hwenu e è na ján gò dó è é

  • É xoɖɛ bo byɔ hwlɛngán Jehovah tɔn lobo dó wusyɛn lanmɛ nú togun ɔ ɖɔ é ni wà nǔ ɖokpo ɔ

  • Nùɖiɖi tɔn hɛn lè wá hwenu Jehovah sɛ́ wɛnsagun ɖokpo dó bɔ é hu ahwanfuntɔ́ Asilíi tɔn 185 000 ɖò zǎn ɖokpo mɛ é