Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Janvier 2017

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

‘Jehovah È, Hwi Wu Wɛ Un Ðeji Dó’

‘Jehovah È, Hwi Wu Wɛ Un Ðeji Dó’

É ɖò taji ɖɔ mǐ ni ɖeji dó Jehovah wu ɖò táan ɖagbe lɛ kpo nyanya lɛ kpo mɛ. (Ðɛ 25:1, 2) Ðò xwè kanweko tantɔngɔ J.H.M. tɔn mɛ ɔ, Jwifu e ɖò Judáa lɛ é mɔ wuvɛ̌ ɖaxó ɖé b’ɛ tɛ́n jiɖe e ye ɖó dó Mawu wu é kpɔ́n. Nǔ e jɛ é kplɔ́n nǔ gègě mǐ. (Hlɔ 15:4) Nú a kpɔ́n video ‘Jehovah È, Hwi Wu Wɛ Un Ðeji Dó’ ɔ gudo hǔn, nǎ xósin nú nùkanbyɔ e bɔ d’ewu lɛ é.

  1. Wuvɛ̌ ɖaxó tɛ Ezekiyasi ka kpannukɔn?

  2. Nɛ̌ Ezekiyasi ka zán nugbodòdó e ɖò Nùnywɛxó 22:3 mɛ é bo sɔnǔ ɖ’ayǐ nú jǎn e è na wá ján toxo ɔ é gbɔn?

  3. Etɛwu Ezekiyasi ma ka lin na jó ta nú Asilíi alǒ jɛ akɔ xá Ejipu ǎ?

  4. Nɛ̌ Ezekiyasi ka nyí kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé nú Klisanwun lɛ gbɔn?

  5. Ninɔmɛ tɛ lɛ ka nɔ tɛ́n jiɖe e ɖó dó Jehovah wu é kpɔ́n ɖò égbé?

Wlǎn ninɔmɛ e mɛ a jló na ɖeji dó Jehovah wu d’eji ɖè lɛ é.