Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

ATƆXWƐ

Nùkanbyɔ: Mɛɖé lɛ nɔ lin ɖɔ Biblu ko cá, bɔ mɛ ɖevo lɛ nɔ ɖi nǔ ɖɔ é kpó ɖò akwɛ xɔ wɛ ɖò égbé. Etɛ mi ka lin d’ewu?

Wemafɔ: 2Ti 3:16, 17

Nùxwlémɛ: Atɔxwɛ elɔ tɛɖɛ̌ nùnywɛ ɖagbe Biblu tɔn gègě jí lobo na alixlɛ́mɛ lɛ dó lee mi sixu mɔ lè tawun ɖò Biblu xixa mitɔn mɛ gbɔn é.

KPLƆ́N NUGBǑ Ɔ MƐ

Nùkanbyɔ: Gbɛ̀ ɔ sín vivɔ ko sɛkpɔ wɛ à?

Wemafɔ: Mt 24:3, 7, 14

Nugbǒ: Nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ xlɛ́ ɖɔ azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ wɛ mǐ ɖè. Amɔ̌, wɛnɖagbe ɖé wɛ enɛ nyí, é xlɛ́ ɖɔ hwenu ɖagbeɖagbe lɛ ɖò nukɔn mǐtɔn bo ja.

LA VIE A-T-ELLE ÉTÉ CRÉÉE?

Nùkanbyɔ: Mi ka lin ɖɔ é sɔgbe ɖɔ è ni ɖi nǔ ɖɔ Mawu wɛ ɖó gbɛ̀ ɔ à alǒ gbɛ̀ ɔ jɔ nú éɖée kpowun wɛ à?

Nùxwlémɛ: Alɔnuwema elɔ na kúnnuɖenú ɖěɖee sísɛ́ mɛ gègě bɔ ye ɖi nǔ ɖɔ Gbɛɖotɔ́ nùnywɛtɔ́ ɖé tíìn é. É na jló mì ɖɔ ma lɛkɔ wá bonu mǐ na ɖɔ xó dó nùkanbyɔ e ɖò wexwɛ 29gɔ́ ɔ jí é jí, é ɖɔ: “Vos convictions ont-elles de l’importance?”

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.