È ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ ɖò Ghana

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Janvier 2017

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Atɔxwɛ kpo nugbǒ ɔ kpinkplɔn mɛ dó azǎn gudogudo tɔn lɛ wu kpo sín nùxwlémɛ lɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú e ɖò finɛ lɛ é dó sɔnǔ nú hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Nɔ Kpé Nukún Dó Togun Tɔn Wu

Ði jonɔyitɔ́ ɖagbe ɖé ɖɔhun ɔ, Jehovah nɔ na nùɖuɖu gbigbɔ tɔn mǐ b’ɛ nɔ túnflá.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Axɔsu Ðokpo Na Tíìn, Bo Na Xwedó Hwɛjijɔ Dó Ðu Axɔsu”

Jezu, Axɔsu ɔ, nɔ ɖè mɛxo agun tɔn e nɔ kpé nukún dó lɛngbɔkpo ɔ wu lɛ é. Ye nɔ xlɛ́ ali lɛngbɔkpo ɔ bo nɔ lɛ́ fá kɔ n’i ɖò gbigbɔ lixo bo nɔ lɛ́ dó gbɔ n’i.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nùɖiɖi Ezekiyasi Tɔn Hɛn Lè Wá

Asilíinu lɛ tɛnkpɔn bo na bló bonu Jwifu lɛ ni gɔn ahwan fun bo jó gbè, amɔ̌, Jehovah sɛ́ wɛnsagun tɔn dó b’ɛ jɛ ahwan Jeluzalɛmu jí.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

‘Jehovah È, Hwi Wu Wɛ Un Ðeji Dó’

É ɖò taji ɖɔ mǐ ni ɖeji dó Jehovah wu ɖò táan ɖagbe lɛ kpo nyanya lɛ kpo mɛ. Nɛ̌ Ezekiyasi ka ɖeji dó Mawu wu gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Nɔ Na Hlɔnhlɔn Mɛ E Nǔ Cikɔ Na É

Jǐ e hɔ̌n ma nɔ dó hlɔnhlɔn cobo nɔ yì ǎ é ɖè lee mǐ sixu ganjɛ hlɔnhlɔn e Mawu nɔ na mɛ é wu bo na kpó ɖò sinsɛn ɛ wɛ zɔn mǐ yì gbɔn é xlɛ́ ganji.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nɔ Flín Bo Nɔ Xoɖɛ Dó Klisanwun E Doya Na Wɛ È Ðè lɛ É Tamɛ

Nɛ̌ mǐ ka sixu xò ɖɛ dó d’alɔ Klisanwun ɖěɖee doya na wɛ è ɖè lɛ é gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Wɛ Nyí Mawu E Gɔ́n Nǔɖɔɖ’ayǐ Nugbǒ ɔ Nɔ Gosin É

Jehovah gbɔn Ezayíi jí bo tinmɛ nǔ e na jɛ dó Babilɔnu jí é xwè 200 mɔ̌ jɛ nukɔn.