Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Lee Nǔ lɛ Na Yì Gbɔn Ðò Gbɛzán Klisanwun Tɔn kpo Sinsɛnzɔ́ Mǐtɔn kpo Sín Kplé Hwenu É

Lee Nǔ lɛ Na Yì Gbɔn Ðò Gbɛzán Klisanwun Tɔn kpo Sinsɛnzɔ́ Mǐtɔn kpo Sín Kplé Hwenu É

Xósɛxweta

 

Akpáxwé

Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te

 2

Dɔkun Mawuxó ɔ Tɔn ɖé Lɛ

 3

Zě Hwiɖée Bǐ Jó nú Mawuxóɖiɖɔzɔ́ Ɔ

 4

Klisanwun Gbɛ̀ Zinzan

 5

Tasunaxó Lɛ

 6

Ðǒkan Dó Nǔxixa kpo Mɛkplɔnkplɔn kpo Wu

 7

Wěɖexámɛ

 8

Ganmɛ

 9

Mɛbakpɔ́n Nukúnkpénuwutɔ́ Lɛdo Tɔn Tɔn

 10

Kpléɖókpɔ́ Lɛdo Tɔn Alǒ Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Sín Aklunɔzán Gblamɛ

 11

Flǐn Sín Aklunɔzán Gblamɛ

 12

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Nukúnkpénuwutɔ́

 13

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Zinkponɔ

 14

Titoblonunutɔ́ Kplékplé Mɛxo lɛ Tɔn Tɔn

 15

Wěɖexámɛtɔ́ Alɔgɔtɔ́

 16

Klási Ðevo Lɛ

 17

Video Lɛ

 18

1. Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn ɔ ɖó na xwedó tuto e ɖò Gbɛzán Klisanwun Tɔn kpo Sinsɛnzɔ́ Mǐtɔn Kpo: Kplé Sín Azɔ̌wema mɛ é kpo alixlɛ́mɛ e bɔ d’ewu lɛ é kpo. È ɖó na byɔ wɛnjlatɔ́ lɛ bǐ ɖɔ ye ni ɖò gbesisɔmɛ bá xwlé wemaxɔmɛví sín azɔ̌ lɛ mɛ. Mɛ ɖevo ɖěɖee nɔ dó gbɛ̌ kpo agun ɔ kpo lɛ é sixu ɖ’alɔ ɖ’emɛ, afi nú ye yí gbè nú nǔkplɔnmɛ Biblu tɔn lɛ bo nɔ lɛ́ zán gbɛ̀ sɔgbe kpo nǔgbododó Klisanwun tɔn lɛ kpo ɔ nɛ.—be-EG wex. 282.

 2. Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te: Cɛju 3 alǒ hwe hú mɔ̌. Ðò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ, ɖò han kpo ɖɛ bǐbɛ̌mɛ tɔn kpo gudo ɔ, Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn sín zinkponɔ ɔ na sɔ́ tuto kplé ɔ tɔn sín nu ɖó te, bo na tɛɖɛ̌ nǔkanbyɔ e ɖò Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Xósin Wema mɛ é jí.

 3. Dɔkun Mawuxó ɔ Tɔn ɖé Lɛ:

  • Xóɖiɖɔ: Cɛju 10. Xóta ɖé kpo nǔ taji e kúnkplá xóta ɔ é we alǒ atɔn kpo nɔ ɖò Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema ɔ jí. Mɛxo agun tɔn ɖé alǒ devízɔ́watɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn e jɛxa é ɖé wɛ è na ɖè xóɖiɖɔ enɛ ɔ na. Enyi wema Biblu tɔn yɔyɔ̌ ɖé wɛ è na bɛ́ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla ɔ mɛ tɔn hwenu ɔ, è na xò video ɖé dó hun nǔ sín nu. Xóɖɔtɔ́ ɔ sixu ɖɔ kancica e ɖò video ɔ kpo xóta ɔ kpo mɛ lɛ é. É ɖò mɔ̌ có, é ɖó na tɛ́n kpɔ́n bo ɖɔ xó dó nǔ taji e ɖò azɔ̌wema ɔ mɛ lɛ é jí. Gɔ́ na ɔ, é ɖó na zán ɖiɖe e ɖò azɔ̌wema ɔ mɛ lɛ é kpo wemafɔ e ɖ’emɛ lɛ é kpo, lee hwenu tɔn yí gbè n’i gbɔn é, ɖó è sɔnǔ nú ye bonu ye na dó sixu d’alɔ ɛ ɖò nǔ e jí é na ɖɔ xó dó lɛ é mɛ.

  • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: Cɛju 8. Nǔkanbyɔ kpo xósin kpo e ma ɖó xónusɔ́ɖóte kpo tasunaxó kpo ǎ é ɖé wɛ. Mɛxo agun tɔn ɖé alǒ devízɔ́watɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn e jɛxa é ɖé wɛ na kpé nukún  d’ewu. Xóɖɔtɔ́ ɔ sixu má cɛju lɛ dó akpáxwé ɛnɛ lɛ ta, sɔgbe kpo hudo agun ɔ tɔn lɛ kpo. É ɖò mɔ̌ có, é ɖó na kan nǔ lɛ bǐ byɔ kpléwatɔ́ lɛ. Gɔ́ na ɔ, é na kpɔ́n ɖɔ wemafɔ nǔkanbyɔ we nukɔntɔn lɛ tɔn bǐ jɛn è na xà dandan à jí. Mɛ ɖěɖee è na ylɔ́ lɛ é ɖó na na xósin yetɔn ɖò segɔndu 30 alǒ hwe hú mɔ̌ mɛ.

  • Biblu Xixa: Cɛju 4 alǒ hwe hú mɔ̌. Nɔví sunnu ɖé wɛ è na ɖè wemaxɔmɛví sín azɔ̌ elɔ na. Wemaxɔmɛví ɔ ɖó na xà akpáxwé e è ɖè n’i é; é ka na sɔ́ xó nu ɖó te cobo bɛ́ ǎ, mɔ̌ jɛn é ma ka na lɛ́ ɖɔ xó ɖé dó sú ta na ǎ é nɛ. Zinkponɔ kplé ɔ tɔn na d’alɔ wemaxɔmɛví lɛ bɔ ye na nɔ xà nǔ ɖò ali elɔ lɛ nu: Nǔxixa e sɔgbe é, ee mɛ è mɔ nukúnnú jɛ é, ee ɖíɖí é, ee mɛ è tɛɖɛ̌ linlin e sɔgbe lɛ é jí ɖè é, ee mɛ è ɖyɔ gbè ɖè é, ee mɛ è yì agbɔ̌n jí ɖò fí e jɛ lɛ é ɖè é, kpo ee cí lee è nɔ ɖɔ xó gbɔn ayǐ vɔ̌ gbè é ɖɔhun é kpo.

  4. Zě Hwiɖée Bǐ Jó nú Mawuxóɖiɖɔzɔ́ Ɔ: Cɛju 15 alǒ hwe hú mɔ̌. È sɔnǔ nú akpáxwé kplé ɔ tɔn elɔ bonu é na d’alɔ mɛ lɛ bǐ, bɔ ye na sɔnǔ nú sinsɛnzɔ́ ɔ, lobɔ Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ kpo mɛkplɔnkplɔnzɔ́ ɔ kpo na bí alɔ nú ye d’eji. Wemaxɔmɛví lɛ ɖó na sɔ́ xóɖɔɖókpɔ́ nukɔntɔn kpo mɛbakpɔ́n lɛ kpo sín azɔ̌ lɛ jinjɔn xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɖěɖee ɖò wexwɛ 1 Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema tɔn jí lɛ é jí. Wɛnjlatɔ́ lɛ sixu wá gbeta ɔ kɔn bo na xwlé wema alǒ video e ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn Tɔn mǐtɔn mɛ lɛ é ɖě mɛ alǒ gbɔ. Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema ɔ nɔ ɖɔ táan nabi e wemaxɔmɛví sín azɔ̌ ɖokpo ɖokpo na ɖu é, lobɔ hweɖelɛnu ɔ, é sixu lɛ́ na alixlɛ́mɛ ɖevo lɛ. É byɔ ɖɔ wemaxɔmɛví lɛ ni gɔ́ nǔ ɖevo lɛ nú azɔ̌ yetɔn, bo na mɔ tɛn dó zán cɛju e ye ɖó é bǐ wutu kpowun ǎ. Wazexlɛ́ e è sɔnǔ na ganji lɛ é sixu fó ɖò cɛju ɖokpo alǒ hú mɔ̌ jɛ nukɔn nú cɛju nabi e è ɖó na zán é mɛ. Enyi é byɔ ɖó mɔ̌ ɔ, è sixu ɖè wemaxɔmɛví sín azɔ̌ lɛ nú mɛxo agun tɔn lɛ.

  • Video Xóɖɔɖókpɔ́ Sín Kpɔ́ndéwú Tɔn Lɛ: È na nɔ xò video xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú tɔn lɛ ɖò aklunɔzán gbla ɖebɔdoɖewu lɛ mɛ ɖò sun ɖokpo ɖokpo mɛ, bo na nɔ ɖɔ xó dó ye jí. Video enɛ lɛ na xlɛ́ lee è na bló xóɖɔɖókpɔ́ nukɔntɔn, mɛbakpɔ́n nukɔntɔn, kpo mɛbakpɔ́n wegɔ́ ɔ kpo gbɔn é. Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn sín zinkponɔ wɛ na kpé nukún dó akpáxwé elɔ wu.

  • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: Wemaxɔmɛví e è na ɖè azɔ̌ elɔ na é sixu nyí nɔví sunnu ɖé alǒ nɔví nyɔnu ɖé. Xwétɔ́ ɔ ɖó na ɖó mɛ̌ ɖokpo ɔ kpo wɛnjlatɔ́ ɔ kpo, alǒ ɖó na nyí xwédo tɔn sín hagbɛ̌ ɖé. Wemaxɔmɛví ɔ kpo xwétɔ́ ɔ kpo sixu jinjɔn ayǐ alǒ cí te. Wemaxɔmɛví ɔ ɖó na dó gbè mɛ lee è nɔ bló gbɔn ɖò xá ɔ mɛ é. Wazexlɛ́ ɔ ɖó na jinjɔn xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ jí.

  • Mɛbakpɔ́n Nukɔntɔn: Wemaxɔmɛví e è na ɖè azɔ̌ elɔ na é sixu nyí nɔví sunnu ɖé alǒ nɔví nyɔnu ɖé. Xwétɔ́ ɔ ɖó na ɖó mɛ̌ ɖokpo ɔ kpo wɛnjlatɔ́ ɔ kpo. (km-EG 5/97 wex. 2) Wemaxɔmɛví ɔ kpo xwétɔ́ ɔ kpo sixu jinjɔn ayǐ alǒ cí te. Nǔ e è sixu ɖɔ hwenu e è yì ba mɛ e ɖó jlǒ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ nukɔntɔn ɔ hwenu é ɖé kpɔ́n é wɛ wemaxɔmɛví ɔ ɖó na ɖexlɛ́. Xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú e ɖò Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema ɔ mɛ é jí wɛ azɔ̌ ɔ ɖó na jinjɔn.

  • Mɛbakpɔ́n Wegɔ́: Wemaxɔmɛví e è na ɖè azɔ̌ elɔ na é sixu nyí nɔví sunnu ɖé alǒ nɔví nyɔnu ɖé. Xwétɔ́ ɔ ɖó na ɖó mɛ̌ ɖokpo ɔ kpo wɛnjlatɔ́ ɔ kpo. (km-EG 5/97 wex. 2) Wemaxɔmɛví ɔ kpo xwétɔ́ ɔ kpo sixu jinjɔn ayǐ alǒ cí te. Nǔ e è sixu ɖɔ hwenu e è yì ba mɛ e ɖó jlǒ ɖò mɛbakpɔ́n nukɔntɔn ɔ hwenu é ɖé kpɔ́n é wɛ wemaxɔmɛví ɔ ɖó na ɖexlɛ́. Azɔ̌ ɔ ɖó na jinjɔn xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ jí.

  • Biblu Kplɔnkplɔn: Wemaxɔmɛví e è na ɖè azɔ̌ elɔ na é sixu nyí nɔví sunnu ɖé alǒ nɔví nyɔnu ɖé. Xwétɔ́ ɔ ɖó na ɖó mɛ̌ ɖokpo ɔ kpo wɛnjlatɔ́ ɔ kpo. (km-EG 5/97 wex. 2) Wemaxɔmɛví ɔ kpo xwétɔ́ ɔ kpo sixu jinjɔn ayǐ alǒ cí te. Akpáxwé elɔ ɖó na xlɛ́ Biblu  kplɔnkplɔn ee ko ɖò nukɔn yì wɛ é ɖé. É byɔ ɖɔ wemaxɔmɛví ɔ ni sɔ́ xó nu ɖó te alǒ sú ta na ǎ, afi nú é ɖò azɔ̌ wà dó nǔkpɔ́nnúmɛ enɛ lɛ ɖě jí wɛ ɔ jɛn é na bló mɔ̌. É nyí dandan wɛ è na xà akpáxwé e jí na wà azɔ̌ dó wɛ è ɖè lɛ é bǐ d’aga ǎ, có è ka sixu lɛ́ bló mɔ̌. Wlɛnwín mɛkplɔnkplɔn tɔn ɖagbe lɛ jí wɛ è ɖó na w’azɔ̌ dó.

  • Xóɖiɖɔ: Wemaxɔmɛví e è na ɖè azɔ̌ elɔ na é ɖó na nyí nɔví sunnu ɖé, bɔ é na xwlé azɔ̌ ɔ mɛ lee è nɔ xwlé xóɖiɖɔ nú mɛ bǐ agun ɔ gbɔn é.

  5. Klisanwun Gbɛ̀ Zinzan: Ðò han ɖé jiji gudo ɔ, cɛju 15 e na bɔ d’ewu é na nyí akpáxwé ɖokpo alǒ we, bo na d’alɔ kpléwatɔ́ lɛ bonu ye na zán Xó Mawu tɔn. Nú è ma ɖexlɛ́ ɖò alɔkpa ɖevo mɛ ǎ ɔ, è sixu ɖè akpáxwé enɛ lɛ nú mɛxo agun tɔn lɛ alǒ devízɔ́watɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn e jɛxa lɛ é; amɔ̌, akpáxwé hudo agun tɔn lɛ ɔ, mɛxo agun tɔn ɖé wɛ na kpé nukún d’ewu.

  • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: Cɛju 30. Mɛxo agun tɔn e jɛxa é ɖé wɛ ɖó na kpé nukún d’ewu. (Agun ɖěɖee ma ɖó mɛxo agun tɔn nabi ɖé ǎ lɛ é sixu zán devízɔ́watɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn e jɛxa lɛ é, enyi é byɔ ɖó mɔ̌ ɔ nɛ.) Kplékplé mɛxo lɛ tɔn ɖó na wá gbeta mɛ e jɛxa bo na kpé nukún dó Biblu Kplɔnkplɔn Agun tɔn wu lɛ é tɔn kɔn. Mɛ ɖěɖee è yí gbè na lɛ é ɖó na kpé nukún d’ewu ɖò ali ɖé nu bɔ nǔkplɔnkplɔn ɔ na nɔ ganmɛ jí, tɛɖɛ̌ wemafɔ taji lɛ jí, bo lɛ́ d’alɔ mɛ lɛ bǐ bɔ ye na mɔ nukúnnú jɛ nǔ taji e ɖò nǔ e jí è kplɔ́n nǔ dó lɛ é mɛ é wu. Ye na mɔ wěɖexámɛ ɖagbe ɖevo lɛ gbɔn nukún nyinyi kpɔ́n alixlɛ́mɛ e kúnkplá lee è na kpé nukún dó Atɔxwɛ Kplɔnkplɔn wu gbɔn é jí gblamɛ. Fí e é na nyɔ́ bló ɖè lɛ é ɔ, è ɖó na nɔ zán nukúnkpénuwutɔ́ vovo kpo nǔxatɔ́ vovo kpo ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ. Enyi Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Zinkponɔ byɔ ɖɔ è ni sɛ̀ sin xwè nú nǔkplɔnkplɔn ɔ ɔ, mɛ e ɖò nukún kpé d’ewu wɛ é na tuùn lee é na sɛ̀ sin xwè nú nǔkplɔnkplɔn ɔ gbɔn é. É sixu byɔ ɖɔ è ma xà akpáxwé ɖé lɛ ó.

  6. Tasunaxó Lɛ: Cɛju 3 alǒ hwe hú mɔ̌. Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn sín zinkponɔ ɔ na vɔ́ kplé ɔ sín nǔ taji e na d’alɔ mɛ lɛ é jí gbɔn, kaka jɛ nǔkanbyɔ kpo xósin kpo e ɖò Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Xósin Wema mɛ é jí. É ɖó na sɔ́ nǔ e è na kplɔ́n ɖò aklunɔzán gbla e na bɔ d’ewu é mɛ lɛ é sín nu ɖó te, bo sixu kan nǔ e sín xósin è na na é ɖé byɔ. É sixu ɖɔ wemaxɔmɛví ɖěɖee ɖó azɔ̌ ɖò aklunɔzán gbla e na bɔ d’ewu é mɛ lɛ é sín nyikɔ, nú táan kpò ni ɔ nɛ. Nú è ma ɖexlɛ́ ɖò alɔkpa ɖevo mɛ ǎ ɔ, zinkponɔ ɔ ɖó na xwlé ɖɔnúese e ɖò dandan lɛ é mɛ, bo ɖó na xà wema-sɛ́dó-mɛ e ɖò dandan lɛ é ɖò tasunaxó tɔn lɛ hwenu. È ɖó na xà ɖɔnúese tɛgbɛ tɔn lɛ, ɖi tuto kúnnuɖegbé tɔn lɛ kpo ayǐ jijlaɖó sín tuto lɛ kpo sín atáa ɔ jí ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, è ɖó na tɛ́ ye dó dǒwutɛ ɔ jí. Enyi ganmɛ ma na kpé bonu è na xwlé ɖɔnúese lɛ mɛ alǒ xà wema-sɛ́dó-mɛ lɛ ǎ ɔ, zinkponɔ ɔ ɖó na byɔ nɔví e ɖó azɔ̌ ɖò Klisanwun Gbɛ̀ Zinzan sín akpáxwé mɛ lɛ é ɖɔ ye ni sɛ̀ sin xwè nú azɔ̌ yetɔn lɛ, lee é na nyɔ́ bló gbɔn é. (Kpɔ́n  akpáxwé 5 kpo  9 kpo.) Han kpo ɖɛ kpo wɛ na fó kplé ɔ.

 7. Ðǒkan Dó Nǔxixa kpo Mɛkplɔnkplɔn kpo Wu: Bɛ́sín aklunɔzán gbla 7 janvier 2019 tɔn mɛ ɔ, Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn sín zinkponɔ ɔ ɖó na zán alɔnuwema Mɛkplɔnkplɔn dó kpa mɛ bo dó lɛ́ ɖè wě xá mɛ na. Wemaxɔmɛví ɖokpo ɖokpo ɖó na w’azɔ̌ dó nǔkpɔ́nnúmɛ e ɖò gbohwlaxwi mɛ, bo ɖò azɔ̌ tɔn sín nukɔn ɖò Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema mɛ é jí. Ðò aklunɔzán gbla nukɔntɔn sun ɖokpo ɖokpo tɔn mɛ ɔ, Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín zinkponɔ ɔ na ɖɔ xó dó nǔkpɔ́nnúmɛ e ɖò alɔnuwema Mɛkplɔnkplɔn mɛ é ɖokpo jí xá kpléwatɔ́ lɛ. È sɔnǔ nú akpáxwé “Sɔ́ Kɛ́n Nukɔnyiyi Towe Tɔn” e ɖò alɔnuwema ɔ mɛ é bɔ wemaxɔmɛví ɔ na zán; zinkponɔ ɔ ɖó na wlan nǔ ɖě dó finɛ ǎ.

  8. Wěɖexámɛ: Enyi wemaxɔmɛví lɛ ɖokpo ɖokpo wà azɔ̌ yetɔn gudo ɔ, Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn sín zinkponɔ ɔ na zán cɛju ɖokpo mɔ̌ dó kpa wemaxɔmɛví lɛ, bo na lɛ́ ɖè wě xá ye, b’ɛ ka na jinjɔn alɔnuwema Mɛkplɔnkplɔn ɔ jí. Hwenu e zinkponɔ ɔ nyi kan nú wemaxɔmɛví ɖé sín azɔ̌ é ɔ, é na ɖɔ nǔkpɔ́nnúmɛ ɔ ǎ. Amɔ̌, enyi wemaxɔmɛví ɔ wà azɔ̌ ɔ kpé, bonu zinkponɔ ɔ ɖɔ xó ɖé  lɛ dó kpa ɛ gudo ɔ, é sixu ɖɔ nǔkpɔ́nnúmɛ ɔ, bo lɛ́ ɖɔ nǔ e wu é w’azɔ̌ d’eji ganji é, alǒ tinmɛ nǔ e wu wemaxɔmɛví ɔ ɖó na ɖó ayi nǔ enɛ wu hugǎn mɔ̌ hweɖevonu é kpo xomɛnyínyɔ́ kpo. Zinkponɔ ɔ sixu lɛ́ ɖɔ xó dó wazexlɛ́ ɔ sín nǔ ɖevo lɛ jí, enyi é mɔ ɖɔ enɛ na wà ɖagbe nú wemaxɔmɛví ɔ alǒ kpléwatɔ́ lɛ ɔ nɛ. È sixu lɛ́vɔ ɖè wě ɖevo e na d’alɔ wemaxɔmɛví lɛ é xá ye ɖò nǔglɔ ɖò kplé ɔ gudo alǒ hweɖevonu, vlafo dó nǔkpɔ́nnúmɛ ɔ jí alǒ dó nǔkpɔ́nnúmɛ ɖevo jí; wěɖexámɛ enɛ lɛ ɖó na jinjɔn alɔnuwema Mɛkplɔnkplɔn alǒ wema Mọaleyi jí.—Nú a na mɔ alixlɛ́mɛ ɖevo lɛ dó azɔ̌ e nyí Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn sín nukúnkpénuwutɔ́ tɔn é kpo ee nyí wěɖexámɛtɔ́ alɔgɔtɔ́ tɔn é kpo wu hǔn, kpɔ́n  akpáxwé 13 kpo  16 kpo.

    9. Ganmɛ: Azɔ̌ lɛ ɖě ɖó na zɛ cɛju e è na na é wu ǎ, mɔ̌ jɛn Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn sín zinkponɔ ɔ lɔ ma ɖó na zɛ cɛju tɔn lɛ wu ǎ é nɛ. Enyi wemaxɔmɛví lɛ sín ganmɛ vɔ ɔ, è ɖó na ɖó azɔ̌ yetɔn te dó ayɛ̌sí mɛ. Enyi mɛ e kpé nukún dó kplé ɔ sín akpáxwé ɖevo lɛ wu é ɖu ganmɛ ɔ, wěɖexámɛtɔ́ alɔgɔtɔ́ ɔ ɖó na ɖè wě xá ye ɖò nǔglɔ. Kplé ɔ bǐ, kaka jɛ han lɛ kpo ɖɛ lɛ kpo jí ɖó na zɛ ganxixo ɖokpo cɛju 45 wu ǎ.

 10. Mɛbakpɔ́n Nukúnkpénuwutɔ́ Lɛdo Tɔn Tɔn: Enyi nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn wá ba agun ɔ kpɔ́n ɔ, tuto kplé ɔ tɔn na yì ɖó lee è ɖɔ ɖó ɖò Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema ɔ mɛ é; amɔ̌, vogbingbɔn elɔ lɛ na tíìn: Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn sín akpáxwé e ɖò Klisanwun Gbɛ̀ Zinzan glɔ́ é na jó tɛn dó nú xóɖiɖɔ sinsɛnzɔ́ tɔn cɛju 30 tɔn ɖé, bɔ nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɔ na xwlé mɛ. Jɛ nukɔn nú xóɖiɖɔ sinsɛnzɔ́ tɔn ɔ, Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn sín zinkponɔ ɔ na vɔ́ nǔ e jí è ɖɔ xó dó kaka jɛ finɛ lɛ é jí gbɔn, sɔ́ tuto aklunɔzán gbla e na bɔ d’ewu é tɔn sín nu ɖó te, xwlé ɖɔnúese e ɖò dandan lɛ é mɛ, bo lɛ́ xà wema-sɛ́dó-mɛ e ɖò dandan lɛ é, lobo na wá ylɔ́ nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɔ. Ðò xóɖiɖɔ sinsɛnzɔ́ tɔn ɔ gudo ɔ, nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɔ na sú ta nú kplé ɔ kpo han e jló è ɔ kpo. È ɖó na bló klási ɖevo lɛ ɖò gbè e mɛ agun ɔ nɔ bló kplé dó é mɛ, hwenu e nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn wá ba agun ɔ kpɔ́n é ǎ. Kánɖó e nɔ dó gbè ɖevo é sixu bló kplé yetɔn, hwenu e nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɖò agun e sín kánɖó wɛ é ba kpɔ́n wɛ é. É ɖò mɔ̌ có, kánɖó ɔ ɖó na wá gɔ́ nú agun ɔ, hwenu e nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɖò xóɖiɖɔ sinsɛnzɔ́ tɔn tɔn xwlé mɛ wɛ é.

 11. Kpléɖókpɔ́ Lɛdo Tɔn Alǒ Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Sín Aklunɔzán Gblamɛ: Agun ɔ na bló kplé ɖě ɖò aklunɔzán gbla e mɛ é ɖó kpléɖókpɔ́ lɛdo tɔn alǒ kpléɖókpɔ́ ɖaxó é ǎ. È ɖó na gbéjé tuto kplé lɛ tɔn kpɔ́n ɖò aklunɔzán gbla mɔhun lɛ mɛ mɛɖesunɔ alǒ ɖó kpɔ́ ɖò xwédo mɛ.

 12. Flǐn Sín Aklunɔzán Gblamɛ: Enyi Flǐn sín azǎn ɔ jɛ dó lundi, mardi, mercredi, jeudi alǒ vendredi ɔ, Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn ɖě na tíìn ɖò aklunɔzán gbla enɛ mɛ ǎ. Amɔ̌, è ɖó na bló kplé kúnnuɖegbé tɔn ɖò gbè e gbè Flǐn ɔ ɖè é.

  13. Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Nukúnkpénuwutɔ́: Kplékplé mɛxo lɛ tɔn na sɔ́ mɛxo agun tɔn ɖokpo, b’ɛ na nyí Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn sín nukúnkpénuwutɔ́. É na nɔ mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ è bló tuto kplé elɔ tɔn ganji, bo lɛ́ xwedó alixlɛ́mɛ e ɖò wema elɔ mɛ lɛ é tɛnwin lɛnwin. É ɖó na nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá wěɖexámɛtɔ́ alɔgɔtɔ́ ɔ ganji. Enyi Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema sun ɖé tɔn tɔ́n tlolo ɔ, Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn sín nukúnkpénuwutɔ́ ɔ na ɖè wemaxɔmɛví e na w’azɔ̌ sun enɛ mɛ lɛ é sín azɔ̌ nú ye. (Kpɔ́n  akpáxwé 4gɔ́ ɔ.) È ɖó na má azɔ̌wema wemaxɔmɛví ɖokpo ɖokpo tɔn nú ye, é hwe bǐ ɔ, aklunɔzán gblamɛ atɔn jɛ nukɔn nú gbè e gbè ye ɖó azɔ̌ ɔ é; azɔ̌wema enɛ ɔ wɛ nyí Kplé Gbɛzán Klisanwun Tɔn kpo Sinsɛnzɔ́ Mǐtɔn kpo Tɔn Sín Azɔ̌ (S-89).

 14. Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Zinkponɔ: Ðò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, mɛxo agun tɔn ɖokpo na nyí zinkponɔ nú Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn ɔ. (Agun ɖěɖee ma ɖó mɛxo agun tɔn nabi ɖé ǎ lɛ é sixu zán devízɔ́watɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn e jɛxa lɛ é, lee é byɔ ɖó é.) É wɛ na sɔnǔ nú xó bǐbɛ̌mɛ tɔn kpo tasuna tɔn kpo e é na ɖɔ lɛ é, bo lɛ́ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá kpléwatɔ́  lɛ dó video xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú tɔn ɖebǔ kpo video ɖěɖee nɔ sɔ́ alɔnuwema Mɛkplɔnkplɔn sín nǔkpɔ́nnúmɛ yɔyɔ̌ ɖé sín nu ɖó te lɛ é kpo wu. É wɛ na lɛ́ sɔ́ kplé ɔ sín akpáxwé lɛ bǐ sín nu ɖó te, bo tlɛ sixu lɛ́ kpé nukún dó akpáxwé ɖevo lɛ wu ɖ’emɛ, enyi mɛxo agun tɔn lɛ ma sukpɔ́ ǎ ɔ nɛ. Xó tɔn lɛ ɖò akpáxwé ɖokpo ɖokpo tɛntin ɖó na ɖò klewun ɖesu. Kplékplé mɛxo lɛ tɔn wɛ na ɖè nyǐ mɛxo agun tɔn ɖěɖee jɛxa bo na nyí zinkponɔ lɛ é. Mɛxo agun tɔn enɛ lɛ e jɛxa lɛ é na nɔ nyí zinkponɔ ɔ sín hweɖenu jɛ hweɖenu. Sɔgbe kpo ninɔmɛ agun ɖokpo ɖokpo tɔn kpo ɔ, Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn sín nukúnkpénuwutɔ́ ɔ sixu nɔ nyí zinkponɔ ɔ bléblé hugǎn mɛxo ɖě lɛ e jɛxa lɛ é. Enyi mɛxo agun tɔn ɖé jɛxa bo na kpé nukún dó Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn wu ɔ, é na ɖibla lɛ́ jɛxa bo na nyí zinkponɔ kplé ɔ tɔn. É ɖò mɔ̌ có, kɛnklɛn hɛn d’ayi mɛ ɖɔ mɛxo agun tɔn e nyí zinkponɔ é ɖó na kpa mɛ ɖěɖee ɖó wemaxɔmɛví sín azɔ̌ lɛ é bo lɛ́vɔ ɖè wě xá ye kpo wanyiyi kpo. Zinkponɔ ɔ ɖó na lɛ́vɔ tɛ́n kpɔ́n bɔ kplé ɔ na fó dó ganmɛ. (Kpɔ́n  akpáxwé 6 kpo  9 kpo.) Enyi é jló zinkponɔ ɔ, bonu tɛnmɛ ka lɛ́ ɖè ɔ, è sixu sɔ́ miklo te tɔn ɖokpo ɖó atáa ɔ jí, bɔ é na nɔ nɔ finɛ bo nyi kan nú akpáxwé ɖokpo ɖokpo, hwenu e nɔví e na kpé nukún d’ewu é na ɖò tɛnmɛ sɔ́ wɛ é. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, enyi é jló zinkponɔ ɔ ɔ, é sixu jinjɔn tavo ɖé tó ɖò atáa ɔ jí, hwenu e wemaxɔmɛví ɖé ɖò Biblu xà wɛ é kpo hwenu e è ɖò akpáxwé Zě Hwiɖée Bǐ Jó nú Mawuxóɖiɖɔzɔ́ Ɔ bló wɛ é kpo. Enɛ sixu zɔ́n bɔ è na gú hwenu ǎ.

 15. Titoblonunutɔ́ Kplékplé Mɛxo lɛ Tɔn Tɔn: Titoblonunutɔ́ kplékplé mɛxo lɛ tɔn tɔn ɔ wɛ na nɔ ɖè mɛ e na kpé nukún dó kplé ɔ sín akpáxwé vovo lɛ wu é, wemaxɔmɛví sín azɔ̌ lɛ kɛɖɛ jɛn ma ɖ’emɛ ǎ. É wɛ na lɛ́vɔ ɖè mɛ e na nyí zinkponɔ kplé ɔ tɔn nú aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo é ɖò mɛ ɖěɖee kplékplé mɛxo lɛ tɔn ko cyan lɛ é mɛ. Titoblonunutɔ́ ɔ ɖó na wà nǔ ɖó kpɔ́ xá Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn sín nukúnkpénuwutɔ́ ɔ, bo na tɛ́n kpɔ́n bɔ è na nɔ tɛ́ tuto kplé ɔ bǐ tɔn ɖokpo ɖó dǒwutɛ ɔ jí.

  16. Wěɖexámɛtɔ́ Alɔgɔtɔ́: Enyi é nyɔ́ bló ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ è ni ɖè azɔ̌ enɛ nú mɛxo agun tɔn e nyí xóɖɔtɔ́ ɖagbe é ɖokpo. Wěɖexámɛtɔ́ alɔgɔtɔ́ ɔ, azɔ̌ tɔn wɛ nyí ɖɔ é ni ɖè wě xá mɛxo agun tɔn lɛ alǒ devízɔ́watɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ ɖò azɔ̌ e ye nɔ wà lɛ é bǐ mɛ, enyi é byɔ ɖó mɔ̌ ɔ nɛ. Azɔ̌ enɛ lɛ sixu nyí Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn sín akpáxwé lɛ, xóɖiɖɔ nú mɛ bǐ, nukúnkpíkpé dó Atɔxwɛ Kplɔnkplɔn kpo Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn kpo wu alǒ nǔxixa hwe enɛ lɛ nu. (Kpɔ́n  akpáxwé 9gɔ́ ɔ.) Enyi mɛxo nǔwukpétɔ́ e nɔ xwlé xóɖiɖɔ mɛ bo nɔ lɛ́ kplɔ́n mɛ lɛ é sukpɔ́ ɖò agun ɔ mɛ ɔ, è sixu nɔ ɖyɔ wěɖexámɛtɔ́ alɔgɔtɔ́ ɔ xwè ɖokpo ɖokpo mɛ. Dandan wɛ ɖɔ wěɖexámɛtɔ́ alɔgɔtɔ́ ɔ ni nɔ ɖè wě xá mɛxo lɛ kpo devízɔ́watɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ kpo ɖò azɔ̌ ɖokpo ɖokpo gudo ǎ.

 17. Klási Ðevo Lɛ: Enyi wemaxɔmɛví lɛ sukpɔ́ ɖò agun ɖé mɛ ɔ, agun ɔ sixu bló tuto klási ɖevo lɛ tɔn nú wemaxɔmɛví sín azɔ̌ lɛ. Klási ɖevo lɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na ɖó wěɖexámɛtɔ́ e jɛxa é ɖé; é na nyɔ́ hú ɖɔ é ni nyí mɛxo agun tɔn ɖé. Devízɔ́watɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn e jɛxa é ɖé sixu wà azɔ̌ enɛ, ɖò fí e é na byɔ ɖó mɔ̌ ɖè lɛ é. Kplékplé mɛxo lɛ tɔn wɛ ɖó na ɖɔ mɛ e sixu kpé azɔ̌ enɛ wu lɛ é. Nú è na nɔ ɖyɔ kpo è na gbɔ kpo ɔ, ye wɛ na lɛ́ ɖɔ. Wěɖexámɛtɔ́ ɔ ɖó na xwedó alixlɛ́mɛ e è gbajɛ̌mɛ na ɖò  akpáxwé 8gɔ́ ɔ mɛ é. Enyi agun ɔ ɖó klási ɖevo lɛ ɔ, è na byɔ wemaxɔmɛví e na w’azɔ̌ ɖò klási enɛ lɛ mɛ é ɖɔ ye ni yì wemaxɔ enɛ lɛ mɛ, hwenu e è na fó Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba sín akpáxwé ɔ ɖò Dɔkun Mawuxó Tɔn ɖé Lɛ glɔ́ é. Ye ɖó na lɛkɔ wá hwenu e è na fó akpáxwé Zě Hwiɖée Bǐ Jó nú Mawuxóɖiɖɔzɔ́ Ɔ é. Hwenu e è na ɖò xó ɖɔ dó video xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú tɔn ɖé jí wɛ é ɔ, mɛ ɖěɖee ɖò klási ɖevo mɛ lɛ é ɖó na kpɔ́n alǒ ɖótó xóɖɔɖókpɔ́ ɔ ɖò finɛ, enyi é nyɔ́ bló ɔ nɛ. Má nyí mɔ̌ ǎ ɔ, wěɖexámɛtɔ́ ɔ ɖó na zán tablɛti ɖé alǒ alokan ɖé dó xlɛ́ video ɔ lobo ɖɔ xó d’eji.

 18. Video Lɛ: È na xò video ɖé lɛ ɖò kplé elɔ lɛ sín hwenu. Video kplé aklunɔzán gblamɛ tɛntin tɔn lɛ na ɖò JW Library jí bɔ è sixu yí kpo nǔ e sixu zán é ɖebǔ kpo. Hweɖelɛnu ɔ, è sixu xò video ɖé lɛ, ɖi video xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú tɔn lɛ ɖò kplé kúnnuɖegbé tɔn lɛ hwenu, enyi è ko xlɛ́ video enɛ lɛ ɖò Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn jí gudo ɔ nɛ.