Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

A ka Nɔ Ð’ayi Jijɔ Mawu Tɔn E Nukún Ma Nɔ Mɔ Ǎ lɛ É Wu À?

A ka Nɔ Ð’ayi Jijɔ Mawu Tɔn E Nukún Ma Nɔ Mɔ Ǎ lɛ É Wu À?

Enyi a ɖò folowa e ɖó sinmɛ tɛnmɛ tɛnmɛ é ɖé, sunví e gɔ́ jinukúnsin lɛ é, alǒ sin e ɖò sisa sín sókan mɛ wɛ é ɖé kpɔ́n wɛ ɔ, a ka nɔ mɔ alɔnuzɔ́ Gbɛɖotɔ́ ɔ tɔn lɛ à? Nǔɖiɖó e lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é nɔ ɖè jijɔ Jehovah tɔn e nukún ma nɔ mɔ ǎ lɛ é xlɛ́ vaan. (Hlɔ 1:20) Enyi mǐ nɔ yì agbɔ̌n jí, bo nɔ lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e mǐ nɔ mɔ lɛ é jí ɔ, mǐ na kpéwú bo na ɖ’ayi hlɔnhlɔn Mawu tɔn, wanyiyi tɔn, nǔnywɛ tɔn, kpo hwɛjijɔ tɔn kpo wu, gɔ́ nú alɔhundónanǔmɛ tɔn.—Ðɛ 104:24.

Nǔɖiɖó Jehovah tɔn tɛ lɛ wu a ka nɔ ɖ’ayi gbè bǐ gbè? A na bo tlɛ nɔ nɔ toxo mɛ ɔ, a sixu nɔ mɔ xɛ lɛ, alǒ atín lɛ. Nǔɖiɖó Jehovah tɔn lɛ kpinkpɔn ganji sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖè adohu adohu kpò, bo na sɔ́ ayi ɖó nǔ e ɖò taji hugǎn lɛ é jí, lobɔ nǔɖiɖi e mǐ ɖó dó nǔwukpíkpé e Jehovah ɖó bo na kpé nukún dó mǐ wu kaka sɔyi é na lɛ́ jɛji. (Mt 6:25-32) Enyi a ɖó vǐ hǔn, d’alɔ ye bonu ye ni ɖ’ayi jijɔ Jehovah tɔn e è ma sixu jlɛ́ ǎ lɛ é wu. Enyi nǔɖiɖó enɛ lɛ e lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é ɖò nukún mǐtɔn mɛ sù d’eji wɛ ɔ, mǐ na sɛkpɔ Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn ganji.—Ðɛ 8:4, 5.

KPƆ́N VIDEO NǓJIWǓ E ÐÒ NǓÐIÐÓ LƐ MƐ LƐ É NƆ ÐÈ SUSU MAWU TƆN XLƐ́: WEZIZA KPO SINMƐ LƐ KPO Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Nɛ̌ nǔ e nɔ bló bɔ sinmɛ lɛ nɔ tɔ́n é ka nɔ d’alɔ mǐ, bɔ mǐ nɔ mɔ sinmɛ vovo lɛ gbɔn?

  • Etɛ ka nɔ zɔ́n bɔ è nɔ mɔ sinmɛ gansinnɔ lɛ?

  • Etɛwu mǐ ka nɔ mɔ sinmɛ vovo lɛ ɖò jinukúnsin?

  • Sinmɛ nǔɖiɖó lɛ tɔn e dɔn mɛ é tɛ lɛ a ka ko mɔ kpɔ́n ɖò xwé towe kpá?

  • Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ ba hwenu, bo na nɔ xwè sɔ dó kpɔ́n nǔ e lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é?

Etɛ weziza kpo sinmɛ lɛ kpo ka ɖexlɛ́ dó jijɔ Jehovah tɔn lɛ wu?